язык интерфейса

Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Статистика. Отчетность/ Утратившие силу документы/ Бланки статистической отчетности/ Бланки статистической отчетности 2010 г./ Формы отчетов по здравоохранению/ Форма 9-Здрав (годовая). Отчет о кожно-венерических заболеваниях/ Разъяснения по заполнению формы

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар


9-Здрав "Тери-таносил касалликлари тўғрисида давлат статистика ҳисоботи" шаклини дерматология ва венерология илмий тадқиқот институтлари клиникалари, диспансер бўлимлари бўлган стационарлар, тери-таносил диспансерлари, тери-таносил бўлимлари, кабинетлари бўлган амбулатория-поликлиникалар (мустақил ва бошқа даволаш-профилактика муассасалар таркибига кирган), мулкчилик шакли ва ташкилий тузилишидан қатъи назар тўлдирадилар.

Ҳисоботни марказий туман ва туман касалхоналари, таркибида тери-таносил кабинетлари бўлмаганлигидан қаъти назар (агар туман марказида мустақил тери-таносил диспансери ва урология кабинети бўлмаса) тўлдирадилар.

Ҳисоботда даволаш-профилактика муассасалари томонидан даволанаётган ва кузатилаётган барча тери-таносил касали билан оғриган беморлар (турар жойидан қатъи назар) тўғрисида маълумотлар келтирилади. Ушбу ҳисоботда бошқа даволаш-профилактика муассасалари кузатувида туриб, бошқа даволаниш муассасига консультация ва даволанишга мурожат қилган беморлар кўрсатилмайди.

Туман диспансерлари, туман қишлоқ касалхоналари вазифалари юклатилган туман тери-таносил диспансерлари, шаҳар диспансерлари ҳисоботга нафақат бевосита ўз кузатувида бўлган беморлар тўғрисида, балки туман ва участка касалхоналари (амбулаториялар)да , қишлоқ врачлик пунктлари ва унинг филиалларида замбуруғ ва таносил касалликлари бўйича даволанаётган барча беморлар, яъни туман ҳудудида даволаниши амалга оширилган (давом этаётган) барча беморлар тўғрисидаги маълумотларни киритади.

Туманлардаги ихтисослаштирилган кабинетларга беморларни даволаш ҳамда уларни ўз вақтида диспансер назорати ва серологик кўрикдан ўтказиб туриш вазифаси юклатилган.

Ихтисослаштирилган кабинетлари бўлмаган ва беморларни назорат қила олмаган участка врачлари йиллик ҳисобот вақтида туман диспансерлари (бўлинмалари, кабинетлари)га кузатувда бўлган беморларнинг назорат карталарини (030-шакл) туманлардаги касаллар картотекаси билан та??ослаш ва касаллар тўғрисида етишмаган маълумотлар билан тўлдириш учун тақдим этишлари лозим.

Ҳисобот даволаш-профилактика муассасаси томонидан тери-таносил (065-шакл) ва замбуруғли касаллик (065-1-шакл) билан оғриган беморларнинг тиббий картасига, трихомоноз касаллиги билан оғриган беморларнинг ҳамда жинсий алоқа орқали юқадиган бошқа касалликларнинг, шунингдек бошқа туман муассасаларида даволанувчи беморларнинг диспансер кузатувидаги (030-шакл) назорат карталарига асосан тузилади. 030-"Диспансер кузатувининг назорат картаси" шакли ҳар бир ташҳиси аниқланган беморга тўлдирилади.

Касалликлар рўйхати касалликнинг Х қайта кўрилган Халқаро статистик таснифлагичи (классификацияси) асосида тузилади.

Ҳисоб “Биринчи маротаба ташҳиси аниқланган актив сил, таносил ва руҳий-асаб касалли беморлар тўғрисида хабарнома (089-шакл) асосида тўлдирилади.

Ҳаётида таносил, тери замбуруғи ва қўтир касали билан бир неча маротаба оғриган беморлар, ушбу касаллик билан биринчи маротаба рўйхатга олинган беморлар деб кўрилиб, шошилинч хабарнома ва статистик талонда "Қ" белгиси қўйилиши керак.

1-бўлимда йил давомида биринча маротаба ташҳиси аниқланиб, қайд қилинган беморларнинг жинси ва ёшига қараб бўлиниши кўрсатилади.

Барча сатрлар бўйича 1-устунда барча қайд қилинган касалликлар, 2-10-устунларда эса беморларнинг ёши бўйича гуруҳларга бўлиниши кўрсатилади. Шунга мувофиқ, 1-устун маълумоти тенг 2-10-устунлар маълумотига.

12-21-устунларда шу жумладан қишлоқ жойларида яшовчи беморлар тўғрисида маълумот берилади. 12-устун маълумоти тенг 13-21-устунлар йиғиндисига.

1-бўлимнинг 11, 22 (1-устун "Барча турлардан")-устунларида профилактик кўрикда аниқланган касалликлар тўғрисида маълумотлар келтирилади.

Барча сатрлар бўйича 11, 22-устунлар 4-бўлим "Барча турдаги профилактик тиббий кўрикларда касаллиги фаол аниқланган беморлар" 2-9-устунлари йиғиндисига мос келиши шарт.

2-бўлимда диспансер кузатувидаги беморлар контингенти кўрсатилади.

Йил охирига кузатувда бўлган беморлар (11-устун) тенг йил бошига кузатувда бўлган беморлар (1-устун) + ҳисобот йилида диспансер кузатувига олинганлар (3-устун) - диспансер кузатувидан чиқарилганлар (8-устун).

Кузатувнинг давом этиш муддатини аниқламоқчи бўлсак, аввало беморга ташҳис қўйилган (30-"Диспансер кузатуви назорат картаси" шакли асосида) вақт (ой, йил)ни ҳисобга олиш керак.

3-бўлимда янги ва рецедив формали сифилис, сўзак, бошқа алоқада бўлиш орқали ўтадиган касалликлар, замбуруғ ва қўтир касаллик юқтирган манбаларни аниқлаш тўғрисида маълумот келтирилади.

4-бўлимда барча турдаги профилактик  тиббий кўрикларда касаллиги фаол аниқланган беморлар кўрсатилади. Барча сатрлар бўйича 1-устун маълумоти тенг 2-9-устунлар йиғиндисига.Разъяснения по заполнению формы


Государственная статистическая отчетность по форме 9- здрав "Отчет о кожно-венерических заболеваниях" составляется клиниками НИИ дерматологии и венерологии, стационарами, имеющими диспансерные отделения, кожно-венерологическими диспансерами, амбулаторно-поликлиническими (самостоятельными и входящими в состав других ЛПУ), имеющими в составе кожно-венерологические отделения,  кабинеты, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Отчет составляется также центральными районными, районными больницами (поликлиниками), независимо от наличия в их структуре кожно-венерологических кабинетов (первыми - в случае отсутствия в районном центре самостоятельного кожно-венерологического диспансера и урологического кабинета.).

В отчет включаются сведения о всех больных венерическими и кожными заболеваниями, лечение и наблюдение за которыми осуществляется данным учреждением независимо от места жительства больного, и не включаются сведения о больных, обратившихся за консультацией и лечением,  но состоящих под наблюдением в других лечебно-профилактических учреждениях.

Районные кожно-венерологические диспансеры, городские диспансеры,  на которые возложены функции районных диспансеров, больницы сельских районов включают в отчет сведения не только о больных, находящихся под их непосредственным наблюдением, но и о всех больных, лечащихся по поводу венерических и грибковых заболеваний в районных и участковых больницах (амбулаториях), СВП, филиалах СВП, т.е. о всех больных, лечение которых осуществлялось (или продолжается) на территории района.

Районные специализированные кабинеты осуществляют контроль за лечением и своевременным проведением диспансерного наблюдения и серологического  обследования больных.

При отсутствии специализированного кабинета и осуществлении наблюдения за больными участковыми врачами, они при сдаче годового отчета должны представлять районным диспансерам (отделениям, кабинетам) контрольные карты (ф.030/у) на пациентов, находящихся под их наблюдением, для сверки с районной картотекой и пополнения ее недостающими сведениями о больных.

Отчет составляется лечебно-профилактическим учреждением  непосредственно на выявленных больных по данным медицинских карт больного венерическим  (ф N 065 у) и грибковым заболеванием (ф.N 065-1/у),  больных трихомониазом и др. болезней, передающихся половым путем, а также о контингентах, лечащихся в других учреждениях района, по контрольным картам диспансерного наблюдения (N 030у). Форма 030 "Контрольная карта  диспансерного наблюдения заполняется на каждого больного с установленным  диагнозом. Перечень заболеваний указыается в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней X пересмотра.

Учет осуществляется путем заполнения “Извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, психического заболевания” (ф.N 089 у).

Так как некоторые венерические, грибковые кожные заболевания и чесотка могут возникнуть у одного и того же лица неоднократно в течении жизни, то каждое новое заболевание этими болезнями у этого индивидиума должно рассматриваться как впервые в жизни зарегистрированное и оно подлежит учету с заполнением экстренного извещения и статистического талона со знаком плюс.

В разделе 1 отражаются сведения о всех случаях заболеваний, зарегистрированных в течение года с впервые в жизни установленным диагнозом с распределением их  по полу и возрасту.

В графе 1 по всем строкам показывается общее число зарегистрированных заболеваний, которые в графах 2-10  подразделяются согласно  указанных  возрастных группировок. Соответственно данные графы 1  должны быть равны сумме данных  граф 2-10.

В графах 12 - 21 отражаются сведения по  заболеваниям зарегистрированным у жителей, проживающих в сельской местности. Данные графы 12  должны быть равны сумме данных  граф 13-21.

В разделе 1  в графах 11, 22 (из данных графы 1 "всего") отдельно должны быть показаны сведения по случаям заболеваний, выявленных при профосмотрах.

Сумма данных, показанных в графах 11,22 по всем строкам должны соответствовать сумме данных граф 2-9 данным раздела 4 "Выявлено больных активно при всех видах профилактических медицинских осмотров".

В раздел 2 включаются сведения  о контингенте больных, состоящих под диспансерным наблюдением.

Число лиц с кожвензаболеваниями, состоящих под наблюдением на конец отчетного года должно быть равно числу  больных, состоящих  на диспансерном учете на начало данного отчетного года (гр.1) плюс взятых на учет в течение года (гр3) минус  лиц, снятых с учета (гр.8).

При определении длительности наблюдения за больным, началом следует считать дату (месяц, год) установления диагноза (п. II “Контрольная карта диспансерного наблюдения - ф. 030/у), а не дату взятия на учет.

В разделе 3 приводятся сведения об источниках заражения больных свежими и рецидивными формами сифилиса, гонорей, другими БППП, грибковыми заболеваниями и чесоткой.

В разделе 4 приводятся сведения о больных, активно выявленных при всех видах профилактических осмотров. Данные гр.1 должны быть равны сумме данных граф 2-9 по всем строкам.