язык интерфейса

Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Статистика. Отчетность/ Утратившие силу документы/ Бланки статистической отчетности/ Бланки статистической отчетности 2010 г./ Формы отчетов по инвестициям/ Форма 3-Инвест (месячная). Отчет о реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций и кредитов, и средств Фонда реконструкции и развития/ Разъяснения по заполнению формы

Вы можете получить доступ на один день к продукту Законодательство Руз.

Ҳисобот шаклини тўлдириш бўйича тушунтиришлар


Ҳисоботни 2010 йил инвестиция дастурига асосан чет эл инвестиция  ва кредитлари ва Тикланиш ва тара??иёт фонди маблағлари иштирокидаги лойиҳа ташаббускорлари: вазирликлар, идоралар, банклар (кредит линиялари бўйича) қошидаги инвестиция лойиҳаларини амалга оширувчи гуруҳлар, корхоналар, ташкилотлар ҳар ойда тақдим этадилар.

1. Ҳисобот минг АҚШ долларида вергулдан сўнг 2 хонали шаклда тўлдирилади.

2. Ҳар бир лойиҳа бўйича 2-7 устунлар инвестициялар жалб этилиши тўғрисидаги маълумот маблағлар сарфланиш йўналиши бўйича: янги қурилишга, ишлаб чиқариш модернизациясига ва реконструкциясига ва бошқаларга ажратилиши керак. "А" устунга лойиҳа номи маблағлар сарфланиш йўналиши (янги қурилиш ва ишлаб чиқариш модернизацияси) ҳамда кейинги устунларда тегишли маълумотлар кўрсатилади, пастда "А" устунга тегишли бўш қаторларда худудлар кесимида манзили кўрсатилган ҳолда, ҳар бир буюртмачи корхона (кредит линиялари бўйича-ҳар бир қарз олувчи) бўйича ахборотлар кўрсатилади. Агар бир кредит линияда ҳам янги қурилиш, ҳам модернизацияси кўзда тутилган бўлса, инвестицияларни ҳар бир йўналиши бўйича ва территориялари бўйича ажратиш керак.

3. Инвестиция ва кредитларни ўзлаштириш устунларини тўлдиришда 2-инвест (йиллик) “Номолиявий активларга инвестициялар тўғрисида ҳисобот”ни тўлдириш бўйича тушунтиришга ва мазкур тушинтиришга асосланиб тўлдирилади.

Инвестиция ва кредитларни ўзлаштиришга:

Қурилиш, монтаж, лойиҳа-қидирув ишлари ҳажми амалда бажарилган (ишлаб чиқарилган) қийматда белгиланади (тўлов пайтидан қатьий назар). Ускуналар, транспорт воситалари, инвентарьларга кетадиган харажатлар, белгиланган манзилга келганида ва буюртмачи (қабул қилувчи) томонидан кирим қилингандан кейин сотиб олинган нарҳларда (божхона тўловлари, воситачи ташкилотларнинг кўрсатган ҳизмат хақи, транспорт ва тайёрловғомбор ҳаражатларини қўшган ҳолда) кўрсатилади, чет эл ускуналари импорт қилингшада эса - мулкдор ўзгариши билан (шартномага асосан). Чет эл валютасига олинган импорт ускуналарнинг нарҳи Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган ва божхона декларациясини расмийлаштириш ёки  мулкдор ўзгариши вақтига (шартномага асосан) белгиланган курсда ҳисобланади.

Ҳисобот давридаги қурилиш-монтаж ишларининг олдиндан тўловларига, йўлдаги ва тайёрланаётган ускуналарнинг тўловларига ва бошқа аванс тўловларига ҳаражатлар ўзлаштирилган инвестицияларга қўшилмайди.

1. 1-устунда лойиҳа бошланган кундан 2010 йил 1 январгача ўзлаштирилган (чет элдан жалб қилинган) инвестициялар ҳажми янги қурилиш ва модернизацияни ажратмаган ҳолда кўрсатилади.

2. 2-устунда ҳисобот даврида жами ўзлаштирилган (чет элдан жалб қилинган) инвестициялар ҳажми;

- 3, 4 ва 5-устунларда мос равишда асосий капиталга инвестициялар ҳамда улардан технологик ускуналар ҳарид қилишга ҳаражатлар ва қурилиш-монтаж ишлари кўрсатилади.

3. 3 устунда ҳисобот йилида жами чет эл инвестициялари ва кредитлари ўзлаштирилиши кўрсатилади(чет эл банклари томонидан молиялаштирилган-кредит линиялари орқали). Бу устунлар 2-инвест (йиллик) “Номолиявий инвестицияларга инвестициялар тўғрисида ҳисобот”ни тўлдириш бўйича тушунтиришга асосланиб тўлдирилади.

4. 7-устунда бошқа йўналишларда ўзлаштирилган номолиявий  инвестициялар, айланма маблағлар, акциялар ва бошқа қимматбаҳо қоғозларни ҳарид қилишга йўналтирилган жалб қилинган инвестициялар кўрсатилади.

5. 3-устун маълумотлари 4 ва 7-устунлар маълумотлари йиғиндисига тенг.

6. Чет эл банклари томонидан маъқулланган кредит линиялари бўйича фақат банклар тўлдиради.  8-устун маълумотлари 2-устун маълумотларига киритилмайди.

7. Чет элдан жалб қилинган инвестицияларни ҳисобга олиш пайтини аниқлаб олиш муҳимдир:

- пул шаклидаги чет эл тўғридан-тўғри инвестициялари ҳисобига амалга ошириладиган лойиҳалар - лойиҳа ташаббускорининг банк ҳисобига маблағлар ўтказилган пайт;

- номолиявий актив (машина, ускуна, эҳтиёт қисмлар, ҳом-ашё ва материаллар, номоддий активлар) шаклида чет эл тўғридан-тўғри инвестициялари ҳисобига амалга ошириладиган лойиҳалар - чегарадан ўтган пайти ёки эгалик ўзгариши пайти;

- чет эл инвесторига сотиб олиш мажбурияти ҳисобига амалга ошириладиган лойиҳалар - лойиҳа ташаббускори ва/ёки унинг кредитори банк ҳисобига маблағлар ўтказилган пайт;

- кредит маблағлар ҳисобига молиялаштириладиган лойиҳалар - Ўзбекистон Республикаси резиденти(қайта молиялаштирувчи банк, корхона ва бошқалар)нинг чет эл кредитори - норезиденти олдида ҳақиқатда қарздорлиги юзага келган пайтни ҳисобга олган ҳолда кредитор ҳисобидан маблағларнинг ўтказилаш пайти.

- Мол-мулкни лизинг шарти билан берилганда - мол-мулкни янги эгасига “жисмоний” ўтказилиш пайти. Лизинг тўғрисидаги шартнома лизингга берилаётган мол-мулкнинг эгаси ўзгаришига билвосита гувоҳнома бўлиб ҳисобланади.

   

   

Разъяснения по заполнению формы


Отчет ежемесячно представляют инициаторы проектов с участием иностранных инвестиций и кредитов и средств Фонда реконструкции и развития: предприятия, организации, группы реализации инвестиционных проектов при министерствах, ведомствах, банки (по кредитным линиям) - согласно Инвестиционной программы на 2010 год.

1. Отчет заполняется в тыс. долларов США с двумя десятичными знаками после запятой.

2. По каждому проекту данные граф 2 - 7 должны быть распределены по направлению вложения средств: на новое строительство, модернизацию и реконструкцию производства, другие направления. В графе А записывается наименование проекта, ниже в свободных строках графы А приводится информация по каждому предприятию-заказчику (заемщику) в разрезе территорий с указанием их местонахождения. Если проектом предусмотрено два направления: новое строительство, модернизация и реконструкция, общий объем инвестиций следует разделить по соответствующим направлениям как в целом по проекту, так и по каждой территории. Если реализация проекта не связана со строительством, информация заполняется одной строкой.

3. При заполнении граф по освоению инвестиций и кредитов следует руководствоваться Разъяснениями по заполнению формы №2-инвест (годовая) "Отчет об инвестициях в нефинансовые активы" и настоящими разъяснениями.

По освоенным инвестициям и кредитам:

Затраты на строительные, монтажные и проектно-изыскательские работы включаются в размере фактически выполненного (произведенного) объема (независимо от момента их оплаты). Затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря отражаются в фактических ценах приобретения (включая таможенные пошлины и сборы, стоимость услуг посреднических организаций, транспортные и заготовительно-складские расходы) после его поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем), в случае приобретения импортного оборудования - после момента смены собственника (по условиям контракта). Стоимость импортного оборудования, приобретенного в иностранной валюте, отличной от долларов США,  пересчитывается по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению, или после смены собственника (по условиям контракта).

Затраты, произведенные в отчетном периоде по предоплате за строительно-монтажные работы, на приобретение оборудования находящегося в изготовлении и в пути, и другие авансовые выплаты в освоенные инвестиции не включаются.

1. В графе 1 отражается общий объем освоенных инвестиций и кредитов с начала проекта до 1 января 2010 года без разделения на новое строительство и модернизацию. Банки по кредитным линиям отражают в графе 1 профинансированные иностранным банком кредиты с начала проекта до 1.01. 2010 года.

2. В графе 2 отражаются привлеченные инвестиции и кредиты (по кредитным линиям - профинансированные иностранными банками) за отчетный период.

3. В графе 3 отражаются освоенные инвестиции и кредиты (по кредитным линиям - профинансированные иностранными банками) за отчетный период- всего; в графах 4, 5 и 6 - соответственно инвестиции в основной капитал и из них затраты на приобретение технологического оборудования и строительно-монтажные работы.

4. В графе 7 отражаются инвестиции, освоенные по другим направлениям: на приобретение нематериальных активов, оборотных средств, акций и других ценных бумаг и т.д.

5. Данные граф 4 и 7 в сумме равны данным графы 3.

6. Данные графы 8 заполняют только банки по кредитным линиям, одобренным иностранными банками. Данные графы 8 не включаются в данные граф 1- 7.

7. По привлеченным иностранным инвестициям и кредитам моментом их учета является:

- по проектам, реализуемым за счет прямых инвестиций иностранных инвесторов в виде денежных средств - момент зачисления средств на банковский счет инициатора проекта;

- по проектам, реализуемым за счет прямых инвестиций иностранных инвесторов в виде нефинансовых активов: машин, оборудования, комплектующих, запасных частей, материалов, нематериальных активов - с момента перехода границы активов или после момента смены их владельца;

- по проектам, реализуемым за счет выкупных обязательств иностранных инвесторов - с момента зачисления денежных средств на банковский счет инициатора проекта и/или его кредиторов;

- по проектам, финансируемым за счет кредитных средств - с момента возникновения фактической задолженности резидента Республики Узбекистан (рефинансирующий банк, предприятие и т.д.) перед иностранным кредитором - нерезидентом, т.е. с момента списания средств со счета кредитора;

- при передаче имущества на условиях лизинга - момент "физической" передачи имущества новому владельцу. Соглашение о лизинге рассматривается как косвенное свидетельство предполагаемой смены  владельца сдаваемого в лизинг имущества.