язык интерфейса

ЎзР Конунчилиги

ЎзР Конунчилиги/ Конституциялар ва кодекслар/ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси/ Фуқаролик кодекси. (1-5 боблар. 1-80-моддалар)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ

ФУЄАРОЛИК КОДЕКСИБИРИНЧИ ЄИСМ


1-5-БобларI БЎЛИМ. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР


1-КИЧИК БЎЛИМ. АСОСИЙ ЄОИДАЛАР


1-БОБ. ФУЄАРОЛИК ЄОНУН ІУЖЖАТЛАРИ


1-модда. Фуєаролик єонун

іужжатларининг асосий негизлари

Фуєаролик єонун іужжатлари улар томонидан тартибга солинадиган муносабатлар иштирокчиларининг тенглигини эътироф этишга, мулкнинг дахлсизлигига, шартноманинг эркинлигига, хусусий ишларга бирон-бир кишининг ўзбошимчалик билан аралашишига йўл єўйилмаслигига, фуєаролик іуєуєлари тўсєинликсиз амалга оширилишини, бузилган іуєуєлар тикланишини, уларнинг суд орєали іимоя єилинишини таъминлаш зарурлигига асосланади.

Фуєаролар (жисмоний шахслар) ва юридик шахслар ўз фуєаролик іуєуєларига ўз эркларига мувофиє эга бўладилар ва бу іуєуєларини ўз манфаатларини кўзлаб амалга оширадилар. Улар шартнома асосида ўз іуєує ва бурчларини белгилашда ва єонун іужжатларига зид бўлмаган іар єандай шартнома шартларини аниєлашда эркиндирлар.

Товарлар, хизматлар ва молиявий маблајлар Ўзбекистон Республикасининг бутун іудудида эркин іаракатда бўлади.

Хавфсизликни таъминлаш, инсонларнинг іаёти ва сојлијини іимоя єилиш, табиатни ва маданий мерос объектларини муіофаза єилиш учун зарур бўлса, товарлар ва хизматлар іаракатда бўлишини чеклаш єонун іужжатларига мувофиє жорий этилиши мумкин.


2-модда. Фуєаролик єонун іужжатлари

билан тартибга солинадиган муносабатлар

Фуєаролик єонун іужжатлари фуєаролик муомаласи иштирокчиларининг іуєуєий іолатини, мулк іуєуєи ва бошєа ашёвий іуєуєларнинг, интеллектуал фаолият натижаларига бўлган іуєуєларнинг вужудга келиш асосларини іамда уларни амалга ошириш тартибини белгилайди, шартнома мажбуриятлари ва ўзга мажбуриятларни, шунингдек бошєа мулкий іамда у билан бојлиє шахсий номулкий муносабатларни тартибга солади.

Фуєаролар, юридик шахслар ва давлат фуєаролик єонун іужжатлари билан тартибга солинадиган муносабатларнинг иштирокчилари бўладилар.

Агар єонунда бошєача тартиб назарда тутилган бўлмаса, фуєаролик єонун іужжатларида белгилаб єўйилган єоидалар чет эллик фуєаролар, фуєаролиги бўлмаган шахслар іамда чет эллик юридик шахслар иштирокидаги муносабатларга єўлланилади.

Шахсий номулкий муносабатлар ва мулкий муносабатлар билан бојлиє бўлмаган шахсий муносабатлар, агар єонунларда бошєача тартиб назарда тутилган бўлмаса ёки бу муносабатларнинг моіиятидан ўзгача іол англашилмаса, фуєаролик єонун іужжатлари билан тартибга солинади.

Ушбу модданинг биринчи єисмида кўрсатилган белгиларга жавоб берадиган оилавий муносабатларга, меінат муносабатларига ва табиий ресурслардан фойдаланиш іамда атроф муіитни муіофаза єилиш муносабатларига нисбатан фуєаролик єонун іужжатлари бу муносабатлар махсус єонунлар билан тартибга солинмайдиган іолларда єўлланилади.

Бир тарафнинг иккинчи тарафга маъмурий бўйсунишига асосланган мулкий муносабатларга, шу жумладан солиє, молиявий ва бошєа маъмурий муносабатларга нисбатан фуєаролик єонун іужжатлари єўлланилмайди, єонун іужжатларида назарда тутилган іоллар бундан мустасно.3-модда. Фуєаролик єонун іужжатлари

Фуєаролик єонун іужжатлари ушбу Кодексдан, ушбу Кодекс 2-моддасининг биринчи, тўртинчи ва бешинчи єисмларида кўрсатилган муносабатларни тартибга солувчи бошєа єонунлар іамда єонун іужжатларидан иборат.

Бошєа єонунлар ва єонун іужжатларидаги фуєаролик єонун іужжатлари нормалари ушбу Кодексга мос бўлиши шарт.

Вазирликлар, идоралар ва бошєа давлат органлари ушбу Кодексда, бошєа єонунлар ва єонун іужжатларида назарда тутилган іолларда ва доирада фуєаролик муносабатларини тартибга солувчи іужжатлар чиєаришлари мумкин.4-модда. Фуєаролик єонун іужжатларининг

ваєт бўйича амал єилиши

Фуєаролик єонун іужжатлари орєага єайтиш кучига эга эмас ва улар амалга киритилганидан кейин вужудга келган муносабатларга нисбатан єўлланилади.

Єонун у амалга киритилгунга єадар вужудга келган муносабатларга єонунда тўјридан-тўјри назарда тутилган іоллардагина татбиє этилади.

Фуєаролик єонун іужжати амалга киритилгунга єадар вужудга келган муносабатлар бўйича бу єонун іужжати у амалга киритилганидан кейин вужудга келган іуєує ва бурчларга нисбатан єўлланилади.

Агар шартнома тузилганидан кейин тарафлар учун мажбурий бўлган, шартнома тузилаётган пайтдагидан бошєача єоидаларни белгилайдиган єонун єабул єилинган бўлса, тузилган шартноманинг шартлари ўз кучини саєлаб єолади, єонуннинг аввал тузилган шартномалардан келиб чиєєан муносабатларга татбиє этилиши кўрсатилган іоллар бундан мустасно.5-модда. Фуєаролик єонун іужжатларини

ўхшашлик бўйича єўллаш

Ушбу Кодекс 2-моддасининг биринчи, тўртинчи ва бешинчи єисмларида назарда тутилган муносабатлар єонун іужжатлари ёки тарафларнинг келишуви билан тўјридан-тўјри тартибга солинмаган іолларда фуєаролик єонун іужжатларининг ўхшаш муносабатларни тартибга солувчи нормаси єўлланилади (єонун ўхшашлиги).

Кўрсатиб ўтилган іолларда єонун ўхшашлигидан фойдаланиш мумкин бўлмаса, тарафларнинг іуєує ва бурчлари фуєаролик єонун іужжатларининг умумий негизлари ва мазмуни (іуєує ўхшашлиги)га іамда іалоллик, оєиллик ва адолат талабларига амал єилган іолда белгиланади.

Фуєаролик іуєуєларини чеклайдиган ва жавобгарлик белгилайдиган нормаларни ўхшашлик бўйича єўлланишга йўл єўйилмайди.6-модда. Иш муомаласи одатлари.

Маіаллий одат ва анъаналар

Тадбиркорлик фаолиятининг бирон-бир соіасида вужудга келган ва кенг єўлланиладиган, єонун іужжатларида назарда тутилмаган хулє-атвор єоидаси, бирон-бир іужжатда ёзилганлиги ёки ёзилмаганлигидан єатъи назар, иш муомаласи одати деб іисобланади.

Фуєаролик єонун іужжатларида тегишли нормалар бўлмаган таєдирда, бу муносабатларни тартибга солишда маіаллий одат ва анъаналар єўлланилади.

Тегишли муносабат иштирокчилари учун мажбурий бўлган єонун іужжатлари нормаларига ёки шартномага зид бўлган иш муомаласи одатлари, маіаллий одат ва анъаналар єўлланилмайди.7-модда. Фуєаролик єонун іужжатлари

ва халєаро шартномалар іамда битимлар

Агар халєаро шартномада ёки битимда фуєаролик єонун іужжатларидагига єараганда бошєача єоидалар белгиланган бўлса, халєаро шартнома ёки битим єоидалари єўлланилади.2-БОБ. ФУЄАРОЛИК ІУЄУЄ ВА БУРЧЛАРИНИНГ

ВУЖУДГА КЕЛИШИ. ФУЄАРОЛИК ІУЄУЄЛАРИНИ

АМАЛГА ОШИРИШ ВА ІИМОЯ ЄИЛИШ


8-модда. Фуєаролик іуєує ва бурчларининг

вужудга келиш асослари

Фуєаролик іуєує ва бурчлари єонун іужжатларида назарда тутилган асослардан, шунингдек фуєаролар іамда юридик шахсларнинг, гарчи єонун іужжатларида назарда тутилган бўлмаса-да, лекин фуєаролик єонун іужжатларининг умумий негизлари ва мазмунига кўра фуєаролик іуєує іамда бурчларни келтириб чиєарадиган іаракатларидан вужудга келади.

Фуєаролик іуєує ва бурчлари єуйидагилардан вужудга келади:

1) єонунда назарда тутилган шартномалар ва бошєа битимлардан, шунингдек гарчи єонунда назарда тутилган бўлмаса-да, лекин унга зид бўлмаган шартномалар ва бошєа битимлардан;

2) єонунда фуєаролик іуєує ва бурчлари вужудга келишининг асоси сифатида назарда тутилган давлат органларининг ёки фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органлари іужжатларидан;

3) суднинг фуєаролик іуєує ва бурчларини белгилаган єароридан;

4) єонун йўл єўядиган асосларда мол-мулк олиш натижасида;

5) фан, адабиёт, санъат асарларини яратиш, ихтиролар ва бошєа интеллектуал фаолият натижасида;

6) бошєа шахсга зарар етказиш натижасида;

7) асоссиз бойиб кетиш натижасида;

8) фуєаролар ва юридик шахсларнинг бошєа іаракатлари натижасида;

9) єонун іужжатлари фуєаролик-іуєуєий оєибатларнинг келиб чиєиши билан бојлайдиган іодисалар натижасида.

Давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт бўлган мол-мулкка бўлган іуєуєлар, агар єонунда бошєача тартиб назарда тутилган бўлмаса, унга бўлган тегишли іуєуєлар рўйхатдан ўтказилган пайтдан бошлаб вужудга келади.


9-модда. Фуєаролик іуєуєларини амалга ошириш

Фуєаролар ва юридик шахслар ўзларига тегишли бўлган фуєаролик іуєуєларини, шу жумладан уларни іимоя єилиш іуєуєини іам ўз хоіишларига кўра тасарруф этадилар.

Фуєаролар ва юридик шахсларнинг ўз іуєуєларини амалга оширишдан воз кечиши бу іуєуєларнинг бекор єилинишига олиб келмайди, єонунда назарда тутилган іоллар бундан мустасно.

Фуєаролик іуєуєларини амалга ошириш бошєа шахсларнинг іуєуєларини іамда єонун билан єўриєланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт. Фуєаролик іуєуєий муносабатлари иштирокчиларининг іалол, оєилона ва адолат билан іаракат єилиши назарда тутилади.

Фуєаролар ва юридик шахслар ўз іуєуєларини амалга оширишда жамиятнинг маънавий тамойиллари ва ахлоєий нормаларини іурмат єилишлари, тадбиркорлар эса - иш одоби єоидаларига іам риоя этишлари керак.

Фуєаролар ва юридик шахсларнинг бошєа шахсга зарар етказишга, бошєача шаклларда іуєуєни суиистеъмол єилишга, шунингдек іуєуєни унинг маєсадига зид тарзда амалга оширишга єаратилган іаракатларига йўл єўйилмайди.

Ушбу модданинг учинчи, тўртинчи ва бешинчи єисмларида назарда тутилган талабларга риоя єилинмаган таєдирда, суд шахсга єарашли іуєуєни іимоя єилишни рад этиши мумкин.10-модда. Фуєаролик іуєуєларини суд орєали іимоя єилиш

Фуєаролик іуєуєлари процессуал єонунлар ёки шартномада белгилаб єўйилганидек, ишлар єайси судга тааллуєли бўлишига єараб, суд, иєтисодий суд ёки іакамлик суди (бундан кейин - суд) томонидан іимоя єилинади.

Єонунда назарда тутилган іоллардагина фуєаролик іуєуєлари маъмурий тартибда іимоя єилинади. Маъмурий тартибда єабул єилинган єарор устидан судга шикоят єилиш мумкин.


11-модда. Фуєаролик іуєуєларини іимоя єилиш усуллари

Фуєаролик іуєуєлари єуйидаги йўллар билан іимоя єилинади:

іуєуєни тан олиш;

іуєує бузилишидан олдинги іолатни тиклаш ва іуєуєни бузадиган ёки унинг бузилиши хавфини тујдирадиган іаракатларнинг олдини олиш;

битимни іаєиєий эмас деб топиш ва унинг іаєиєий эмаслиги оєибатларини єўллаш;

давлат органининг ёки фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органининг іужжатини іаєиєий эмас деб топиш;

шахснинг ўз іуєуєини ўзи іимоя єилиши;

бурчни аслича (натура) бажаришга мажбур єилиш;

зарарни тўлаш;

неустойка ундириш;

маънавий зиённи єоплаш;

іуєуєий муносабатни бекор єилиш ёки ўзгартириш;

давлат органининг ёки фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органининг єонунга зид іужжатини суднинг єўлламаслиги.

Фуєаролик іуєуєлари єонунда назарда тутилган бошєача усуллар билан іам іимоя єилиниши мумкин.12-модда. Давлат органининг ёки фуєароларнинг

ўзини ўзи бошєариш органининг іужжатини

іаєиєий эмас деб топиш

Давлат органининг ёки фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органининг єонун іужжатларига мувофиє бўлмаган іамда фуєаронинг ёки юридик шахснинг фуєаролик іуєуєларини ва єонун билан єўриєланадиган манфаатларини бузадиган іужжати суд томонидан іаєиєий эмас деб топилиши мумкин.

Суд іужжатни іаєиєий эмас деб топган таєдирда, бузилган іуєує ушбу Кодекснинг 11-моддасида назарда тутилган усулларда іимоя єилиниши керак.13-модда. Фуєаролик іуєуєларини

шахснинг ўзи іимоя єилиши

Фуєаролик іуєуєларини шахснинг ўзи іимоя єилишига йўл єўйилади.

Фуєаролик іуєуєларини шахснинг ўзи іимоя єилиш усуллари іуєуєни бузишга мутаносиб бўлиши іамда іуєує бузилишининг олдини олиш учун зарур іаракатлар доирасидан чиєиб кетмаслиги керак.14-модда. Зарарни єоплаш

Агар єонун ёки шартномада зарарни камроє миєдорда тўлаш назарда тутилмаган бўлса, іуєуєи бузилган шахс ўзига етказилган зарарнинг тўла єопланишини талаб єилиши мумкин.

Зарар деганда, іуєуєи бузилган шахснинг бузилган іуєуєини тиклаш учун єилган ёки єилиши лозим бўлган харажатлари, унинг мол-мулки йўєолиши ёки шикастланиши (іаєиєий зарар), шунингдек бу шахс ўз іуєуєлари бузилмаганида одатдаги фуєаролик муомаласи шароитида олиши мумкин бўлган, лекин ололмай єолган даромадлари (бой берилган фойда) тушунилади.

Агар іуєуєни бузган шахс бунинг натижасида даромад олган бўлса, іуєуєи бузилган шахс бошєа зарар билан бир єаторда бой берилган фойда бундай даромаддан кам бўлмаган миєдорда тўланишини талаб єилишга іаєли.


15-модда. Давлат органлари ва фуєароларнинг ўзини ўзи

бошєариш органлари томонидан етказилган зарарни тўлаш

Давлат органи ёки фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органи томонидан єонун іужжатларига мувофиє бўлмаган іужжат єабул єилиниши, шунингдек улар мансабдор шахсларининг јайриєонуний іаракатлари (іаракатсизлиги) натижасида фуєарога ёки юридик шахсга етказилган зарарнинг ўрни давлат томонидан ёки фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органи томонидан єопланиши лозим. Бундай зарарнинг ўрни давлат органининг бюджетдан ташєари маблајлари ёки фуєаролар ўзини ўзи бошєариш органининг маблајлари іисобидан єопланади.

Давлат органи ёки фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органи бекор єилинган, уларнинг маблајлари етишмаган ёхуд давлат органининг бюджетдан ташєари маблајлари ёки фуєаролар ўзини ўзи бошєариш органининг маблајлари бўлмаган таєдирда фуєарога ёки юридик шахсга етказилган зарарнинг ўрни Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблајлари іисобидан єопланади.

Зарар єайси давлат органлари, фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органлари мансабдор шахсларининг айби билан етказилган бўлса, суднинг єарори билан зарарнинг ўрнини єоплаш ушбу органлар мансабдор шахсларининг зиммасига юклатилиши мумкин.    2-КИЧИК БЎЛИМ. ШАХСЛАР


3-БОБ. ФУЄАРОЛАР (ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР)


16-модда. Фуєаро (жисмоний шахс) тушунчаси

Фуєаролар (жисмоний шахслар) деганда Ўзбекистон Республикасининг фуєаролари, бошєа давлатларнинг фуєаролари, шунингдек фуєаролиги бўлмаган шахслар тушунилади.

Агар єонунда бошєача тартиб белгиланган бўлмаса, ушбу Кодекснинг єоидалари барча фуєароларга нисбатан єўлланилади.17-модда. Фуєароларнинг іуєує лаёєати

Барча фуєароларнинг фуєаролик іуєує ва бурчларига эга бўлиш лаёєати (іуєує лаёєати) тенг равишда эътироф этилади.

Фуєаронинг іуєує лаёєати у тујилган пайтдан эътиборан вужудга келади ва вафот этиши билан тугайди.18-модда. Фуєаролар іуєує лаёєатининг мазмуни

Фуєаролар:

мулк іуєуєи асосида мол-мулкка эга бўлишлари;

мол-мулкни мерос єилиб олишлари ва васият єилиб єолдиришлари;

банкда жамјармаларга эга бўлишлари;

тадбиркорлик, деієон (фермер) хўжалиги билан іамда єонунда таєиєлаб єўйилмаган бошєа фаолият билан шујулланишлари;

ёлланма меінатдан фойдаланишлари;

юридик шахслар ташкил этишлари;

битимлар тузишлари ва мажбуриятларда иштирок этишлари;

етказилган зарарнинг тўланишини талаб єилишлари;

машјулот турини ва яшаш жойини танлашлари;

фан, адабиёт ва санъат асарларининг, ихтиронинг, єонун билан єўриєланадиган бошєа интеллектуал фаолият натижаларининг муаллифи іуєуєига эга бўлишлари мумкин.

Фуєаролар бошєа мулкий ва шахсий номулкий іуєуєларга іам эга бўлишлари мумкин.


19-модда. Фуєаронинг исми

Агар єонундан ёки миллий одатдан бошєача тартиб келиб чиємаса, фуєаро ўз фамилияси ва номидан, шунингдек отасининг исми билан іуєує ва бурчларга эга бўлади іамда уларни амалга оширади.

Єонунда назарда тутилган іолларда ва тартибда фуєаро тахаллусдан (тўєилган исмдан) фойдаланиши мумкин.

Фуєаро єонунда белгиланган тартибда ўз исмини ўзгартиришга іаєли. Фуєаронинг ўз исмини ўзгартириши аввалги исми билан олган іуєує ва бурчларини бекор єилиш ёки ўзгартириш учун асос бўлмайди.

Фуєаро ўз исмини ўзгартирганлиги іаєида єарздорлари ва кредиторларига хабар бериш учун зарур чораларни кўриши шарт ва у мазкур шахсларда фуєаронинг исми ўзгарганлиги іаєида маълумот йўєлиги туфайли келиб чиєиши мумкин бўлган оєибатлар хавфини ўз зиммасига олади.

Исмини ўзгартирган фуєаро ўзининг аввалги исмига расмийлаштирилган іужжатларга ўз іисобидан тегишли ўзгартиришлар киритилишини талаб єилишга іаєли.

Фуєаро тујилган ваєтида олган исмини, шунингдек ўзгартирилган исмини фуєаролик іолати іужжатларини єайд этиш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиши керак.

Бошєа шахс исмидан фойдаланиб іуєує ва бурчларга эга бўлишга йўл єўйилмайди.20-модда. Исмни іимоя єилиш

Ўз исми билан яшаш іуєуєига эътироз билдирилаётган ёки исмидан єонунсиз фойдаланилаётганлиги муносабати билан манфаатлари бузилаётган шахс манфаатларини бузувчидан бундай іаракатларга чек єўйишни ва раддия беришни талаб єилиши мумкин. Агар манфаатлар єасддан бузилаётган бўлса, жабрланган шахс єўшимча суратда зарарни єоплашни талаб єилиши мумкин. Зарарни єоплаш учун манфаатни бузган шахснинг даромадини бериш талаб єилиниши мумкин. Манфаат єасддан бузилганида жабрланувчи маънавий зиённинг єопланишини іам талаб єилиш іуєуєига эга.

Исм ёки шахсий шаън эгаси бўлмаган, лекин оилавий мавєеига кўра бундан манфаатдор бўлган шахс іам ушбу модданинг биринчи єисмида кўрсатилган іаракатларга чек єўйиш ёки раддия бериш іаєидаги талабларни єўйиши мумкин. Бу шахс бошєа шахснинг ўлимидан кейин іам унинг исмини ва шаънини іимоя єилишга єаратилган талабларнинг бажарилишига іаракат єилиши мумкин. Исмни ва шаънни бузиш туфайли келтирилган зарарни єоплаш талаби ўлимдан кейин тан олинмайди.21-модда. Фуєаронинг яшаш жойи

Фуєаронинг доимий ёки асосан яшаб турган жойи унинг яшаш жойи іисобланади.

Ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга етмаганларнинг (кичик ёшдаги болаларнинг) ёки васийликда бўлган фуєароларнинг єонуний вакиллари - ота-оналари, фарзандликка олувчилари ёки васийлари яшайдиган жой вояга етмаганлар ёки васийликда бўлган фуєароларнинг яшаш жойи іисобланади.22-модда. Фуєаронинг муомала лаёєати

Фуєаронинг ўз іаракатлари билан фуєаролик іуєуєларига эга бўлиш ва уларни амалга ошириш, ўзи учун фуєаролик бурчларини вужудга келтириш ва уларни бажариш лаёєати (муомала лаёєати) у вояга етгач, яъни ўн саккиз ёшга тўлгач тўла іажмда вужудга келади.

Вояга етгунга єадар єонуний асосда никоідан ўтган фуєаро никоідан ўтган ваєтдан эътиборан тўла іажмда муомала лаёєатига эга бўлади.

Никоі тузиш натижасида эга бўлинган муомала лаёєати ўн саккиз ёшга тўлмасдан туриб никоі бекор єилинган таєдирда іам тўла саєланиб єолади.

Никоі іаєиєий эмас деб топилганида суд вояга етмаган эр (хотин) суд белгилаган пайтдан бошлаб тўла муомала лаёєатини йўєотганлиги іаєида єарор єабул єилиши мумкин.


23-модда. Фуєаронинг іуєує лаёєати ва муомала

лаёєатини чеклашга йўл єўйилмаслиги

Єонунда белгиланган іоллар ва тартибдан ташєари, іеч кимнинг іуєує ва муомала лаёєати чекланиши мумкин эмас.

Фуєароларнинг муомала лаёєатини чеклашнинг єонунда белгилаб єўйилган шартлари ва тартибига риоя єилмаслик давлат органининг тегишли чеклашни белгилайдиган іужжати іаєиєий эмаслигига сабаб бўлади.

Фуєаронинг іуєує лаёєатидан ёки муомала лаёєатидан тўла ёки єисман воз кечиши ва іуєує лаёєати ёки муомала лаёєатини чеклашга єаратилган бошєа битимлар ўз-ўзидан іаєиєий эмасдир, бундай битимларга єонун томонидан йўл єўйиладиган іоллар бундан мустасно.


24-модда. Фуєаронинг тадбиркорлик фаолияти

Фуєаро якка тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб тадбиркорлик фаолияти билан шујулланишга іаєлидир.

Фуєароларнинг юридик шахс ташкил этмасдан амалга ошириладиган тадбиркорлик фаолиятига нисбатан, агар єонун іужжатларидан ёки іуєуєий муносабат моіиятидан бошєача тартиб англашилмаса, ушбу Кодекснинг єоидалари єўлланилади.

Юридик шахс ташкил этмасдан ушбу модданинг биринчи єисми талабларини бузган іолда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган фуєаро тузган битимлар хусусида ўзининг тадбиркор эмаслигини важ єилиб кўрсатишга іаєли эмас. Суд бундай битимларга ушбу Кодекснинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан бојлиє мажбуриятлар тўјрисидаги єоидаларини єўллаши мумкин.


25-модда. Фуєаронинг мулкий жавобгарлиги

Фуєаро ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига єарашли бутун мол-мулки билан жавоб беради, єонунга мувофиє ундирувни єаратиш мумкин бўлмаган мол-мулк бундан мустасно.


26-модда. Якка тартибдаги тадбиркорнинг ва якка

тартибдаги тадбиркор маєомини йўєотган

жисмоний шахсларнинг банкрот бўлиши

Якка тартибдаги тадбиркор кредиторларнинг ўз тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши билан бојлиє бўлган талабларини єаноатлантиришга єодир бўлмаса, белгиланган тартибда банкрот деб топилиши мумкин.

Якка тартибдаги тадбиркор маєомини йўєотган жисмоний шахс кредиторларнинг талабларини єаноатлантиришга єодир бўлмаса, агар тегишли талаблар унинг илгариги тадбиркорлик фаолиятидан келиб чиєєан бўлса, белгиланган тартибда банкрот деб топилиши мумкин.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи єисмларида кўрсатилган шахсни банкрот деб топиш таомилларини амалга оширишда унинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан бојлиє бўлмаган мажбуриятлари бўйича кредиторлари іам ўз талабларини єўйишга іаєли. Мазкур кредиторларнинг улар томонидан шундай тартибда єўйилмаган талаблари банкрот деб топиш таомили тугалланганидан кейин іам ўз кучини саєлаб єолади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи єисмларида кўрсатилган шахс банкрот деб топилган таєдирда, унинг кредиторларининг талаблари ушбу Кодекснинг 56-моддасида назарда тутилган тартибда єаноатлантирилади.

Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи єисмларида кўрсатилган шахсни суд томонидан банкрот деб топишнинг ёки унинг ўзини банкрот деб эълон єилишининг асослари ва тартиби єонун іужжатларида белгиланади.27-модда. Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган

вояга етмаганларнинг муомала лаёєати

Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганлар, ушбу модданинг иккинчи єисмида санаб ўтилганлардан ташєари, битимларни ўз ота-оналари, фарзандликка олувчилари ёки іомийларининг ёзма розилиги билан тузадилар. Бундай вояга етмаган шахс томонидан тузилган битим кейинчалик шахснинг ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёки іомийси ёзма равишда маъєуллаганидан сўнг, у іам іаєиєий іисобланади.

Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганлар ота-оналари, фарзандликка олувчилар ва іомийларининг розилигисиз єуйидагиларни мустаєил равишда амалга оширишга іаєли:

1) ўз иш іаєи, стипендияси ва бошєа даромадларини тасарруф этиш;

2) фан, адабиёт ёки санъат асарининг, ихтиронинг ёхуд ўз интеллектуал фаолиятининг єонун билан єўриєланадиган бошєа натижаси муаллифи іуєуєини амалга ошириш;

3) єонунга мувофиє кредит муассасаларига омонатлар єўйиш ва уларни тасарруф этиш;

4) ушбу Кодекс 29-моддасининг иккинчи єисмида назарда тутилган майда маиший битимларни іамда бошєа битимларни тузиш.

Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганлар ушбу модданинг биринчи ва иккинчи єисмларига мувофиє ўзлари тузган битимлар бўйича мустаєил равишда мулкий жавобгар бўладилар. Бундай вояга етмаганлар ўзлари етказган зарар учун ушбу Кодексга мувофиє жавобгар бўладилар.

Етарли асослар мавжуд бўлганида суд ота-оналар, фарзандликка олувчилар ёки іомийнинг ёхуд васийлик ва іомийлик органининг илтимосномасига мувофиє ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганнинг ўз иш іаєи, стипендияси ёки бошєа даромадларини мустаєил тасарруф этиш іуєуєини чеклаб єўйиши ёки бу іуєуєдан маірум єилиши мумкин, бундай вояга етмаган шахс ушбу Кодекс 22-моддасининг иккинчи єисмига ёки 28-моддасига мувофиє тўла іажмда муомала лаёєатига эга бўлган іоллар бундан мустасно.28-модда. Эмансипация

Ўн олти ёшга тўлган вояга етмаган шахс меінат шартномаси бўйича ишлаётган бўлса ёки ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёхуд іомийсининг розилигига биноан тадбиркорлик фаолияти билан шујулланаётган бўлса, у тўла муомалага лаёєатли деб эълон єилиниши мумкин.

Вояга етмаган шахсни тўла муомалага лаёєатли деб эълон єилиш (эмансипация) ота-онанинг, фарзандликка олувчиларнинг ёки іомийнинг розилиги билан васийлик ва іомийлик органининг єарорига мувофиє ёхуд, бундай розилик бўлмаган таєдирда, суднинг єарори билан амалга оширилади.

Ота-она, фарзандликка олувчилар ва іомий эмансипация єилинган вояга етмаганнинг мажбуриятлари бўйича, хусусан, у етказган зарар оєибатида келиб чиєєан мажбуриятлар бўйича жавобгар бўлмайдилар.29-модда. Ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга

етмаганларнинг муомала лаёєати

Ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга етмаганлар (кичик ёшдаги болалар) учун битимларни, ушбу модданинг иккинчи єисмида кўрсатилганлардан ташєари, уларнинг номидан фаєат ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёки васийлари тузиши мумкин.

Олти ёшдан ўн тўрт ёшгача бўлган кичик ёшдаги болалар єуйидагиларни мустаєил равишда амалга оширишга іаєлидирлар:

1) майда маиший битимлар;

2) текин манфаат кўришга єаратилган, нотариал тасдиєлашни ёки давлат рўйхатидан ўтказишни талаб єилмайдиган битимлар;

3) єонуний вакил ёки унинг розилиги билан учинчи шахс томонидан муайян маєсад ёки эркин тасарруф этиш учун берилган маблајларни тасарруф этиш борасидаги битимлар.

Кичик ёшдаги боланинг битимлари бўйича, шу жумладан ўзи мустаєил тузган битимлар бўйича унинг ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёки васийи, агар улар мажбуриятнинг бузилишида ўзларининг айблари йўєлигини исботлай олмасалар, мулкий жавобгар бўладилар. Ушбу шахслар єонунга мувофиє кичик ёшдаги болалар етказган зарар учун іам жавобгар бўладилар.


30-модда. Фуєарони муомалага лаёєатсиз деб топиш

Руіий касаллиги ёки аєли заифлиги оєибатида ўз іаракатларининг аіамиятини тушуна олмайдиган ёки уларни бошєара олмайдиган фуєарони суд єонун іужжатларида белгилаб єўйилган тартибда муомалага лаёєатсиз деб топиши мумкин ва бундай фуєарога васийлик белгиланади.

Муомалага лаёєатсиз деб топилган фуєаро номидан битимларни уни васийи амалга оширади.

Фуєаронинг муомалага лаёєатсиз деб топилишига сабаб бўлган асослар бекор бўлса, суд уни муомалага лаёєатли деб топади ва унга белгиланган васийликни бекор єилади.


31-модда. Фуєаронинг муомала лаёєатини чеклаш

Спиртли ичимликларни ёки гиёівандлик воситаларини суиистеъмол єилиш натижасида ўз оиласини ојир моддий аіволга солиб єўяётган фуєаронинг муомала лаёєати суд томонидан фуєаролик процессуал єонун іужжатларида белгиланган тартибда чеклаб єўйилиши мумкин. Унга іомийлик белгиланади. Бундай фуєаро майда маиший битимларни мустаєил тузиш іуєуєига эга. У бошєа битимларни іомийнинг розилиги билангина тузиши, шунингдек иш іаєи, пенсия ва бошєа даромадлар олиши іамда уларни тасарруф этиши мумкин. Бироє бундай фуєаро ўзи тузган битимлар бўйича ва етказган зарари учун мустаєил равишда мулкий жавобгар бўлади.

Фуєаронинг муомала лаёєати чекланишига сабаб бўлган асослар бекор бўлса, суд унинг муомала лаёєатини чеклашни бекор єилади. Фуєарога белгиланган іомийлик суд єарори асосида бекор єилинади.


32-модда. Васийлик ва іомийлик

Васийлик ва іомийлик муомалага лаёєатсиз ёки муомалага тўлиє лаёєатли бўлмаган фуєароларнинг іуєує ва манфаатларини іимоя єилиш учун белгиланади. Вояга етмаганларга васийлик ва іомийлик уларни тарбиялаш маєсадида іам белгиланади. Васийлар ва іомийларнинг бунга тегишли іуєує ва бурчлари єонун іужжатлари билан белгиланади.

Васийлар ва іомийлар ўз іимояларидаги шахсларнинг іуєує ва манфаатларини іар єандай шахслар билан муносабатларда, шу жумладан, судларда іам махсус ваколатсиз іимоя єиладилар.

Вояга етмаганларга васийлик ва іомийлик уларнинг ота-онаси, фарзандликка олувчилари бўлмаган, ота-онаси суд томонидан ота-оналик іуєуєларидан маірум єилинган таєдирда, шунингдек бундай фуєаролар бошєа сабабларга кўра ота-она іимоясидан маірум бўлиб єолган, хусусан, ота-она уларни тарбиялашдан ёхуд уларнинг іуєує ва манфаатларини іимоя єилишдан бўйин товлаган іолларда белгиланади.


33-модда. Фуєарони бедарак йўєолган деб топиш

Агар фуєаронинг єаердалиги іаєида унинг яшаш жойида бир йил давомида маълумотлар бўлмаса, манфаатдор шахсларнинг аризасига мувофиє суд бу фуєарони бедарак йўєолган деб топиши мумкин.

Йўєолган шахс тўјрисида охирги маълумотлар олинган кунни аниєлаш мумкин бўлмаса, бедарак йўєолган деб іисоблаш муддати йўєолган шахс тўјрисида охирги маълумотлар олинган ойдан кейинги ойнинг биринчи кунидан, бу ойни белгилаш мумкин бўлмаган таєдирда эса - кейинги йилнинг биринчи январидан бошланади.34-модда. Фуєарони бедарак йўєолган деб топиш оєибатлари

Бедарак йўєолган деб топилган фуєаронинг мол-мулкини доимий суратда бошєариб туриш зарур бўлса, бу мол-мулк суднинг єарорига мувофиє васийлик ва іомийлик органи томонидан белгиланадиган ва ушбу орган билан тузиладиган ишончли бошєарув тўјрисидаги шартнома асосида иш олиб борадиган шахсга топширилади.

Ушбу мол-мулкдан бедарак йўєолган шахс єонунга мувофиє боєиши керак бўлган фуєароларга таъминот берилади ва унинг солиєлар ва бошєа мажбуриятлар бўйича єарзлари тўланади.

Васийлик ва іомийлик органи йўєолган фуєаронинг єаердалиги тўјрисида маълумот олинган кундан бошлаб бир йил ўтганга єадар іам унинг мол-мулкини муіофаза єилувчи шахсни белгилаши мумкин.

Шахсни бедарак йўєолган деб топишнинг ушбу моддада назарда тутилмаган оєибатлари єонун билан белгиланади.35-модда. Фуєарони бедарак йўєолган деб топиш

іаєидаги єарорнинг бекор єилиниши

Бедарак йўєолган деб топилган фуєаро єайтиб келган ёки унинг турар жойи аниєланган таєдирда, суд уни бедарак йўєолган деб топиш іаєидаги єарорни бекор єилади. Суднинг єарори асосида фуєаронинг мол-мулкини бошєариш бекор єилинади.


36-модда. Фуєарони вафот этган деб эълон єилиш

Агар фуєаронинг єаерда турганлиги іаєида унинг яшаш жойида уч йил мобайнида маълумот бўлмаса, башарти у ўлим хавф солиб турган ёки муайян бахтсиз іодисадан іалок бўлган деб тахмин єилиш учун асос бўладиган вазиятларда бедарак йўєолган бўлиб, унинг єаердалиги іаєида олти ой мобайнида маълумотлар бўлмаса, манфаатдор шахсларнинг аризасига мувофиє суд уни вафот этган деб эълон єилиши мумкин.

Іарбий іаракатлар муносабати билан бедарак йўєолган іарбий хизматчи ёки бошєа фуєаро іарбий іаракатлар тамом бўлган кундан эътиборан камида икки йил ўтгандан кейин суд томонидан вафот этган деб эълон єилиниши мумкин.

Суднинг фуєарони вафот этган деб эълон єилиш іаєидаги єарори єонуний кучга кирган кун вафот этган деб эълон єилинган фуєаронинг ўлган куни деб іисобланади. Ўлим хавф солиб турган ёки муайян бахтсиз іодисадан іалок бўлган деб тахмин єилиш учун асос бўладиган вазиятларда бедарак йўєолган фуєаро вафот этган деб эълон єилинган таєдирда, суд унинг тахмин єилинган іалокат кунини ушбу фуєаронинг ўлган куни деб топиши мумкин.

Фуєарони вафот этган деб эълон єилиш бундай фуєаронинг іуєує ва бурчлари борасида унинг ўлими олиб келиши мумкин бўлган оєибатларни вужудга келтиради.


37-модда. Вафот этган деб эълон єилинган

фуєаро єайтиб келишининг оєибатлари

Вафот этган деб эълон єилинган фуєаро єайтиб келган ёки унинг єаерда турганлиги маълум бўлган таєдирда, уни вафот этган деб эълон єилиш іаєидаги єарор суд томонидан бекор єилинади.

Фуєарони вафот этган деб эълон єилиш іаєидаги єарор бекор єилинганидан кейин у іар єандай шахсдан бу шахсга бепул ўтиб єолган мавжуд мол-мулкини ўзига єайтариб беришни уч йил мобайнида суд орєали талаб єилишга іаєли, ушбу Кодекснинг 229-моддаси иккинчи ва тўртинчи єисмларида назарда тутилган іоллар бундан мустасно.

Агар вафот этган деб эълон єилинган фуєаронинг мол-мулки унинг ворислари томонидан учинчи шахсларга сотилган бўлиб, бу шахслар харид нархини фуєаро єайтиб келган пайтгача батамом тўламаган бўлсалар, бу іолда тўланмаган суммани талаб єилиш іуєуєи єайтиб келган фуєарога ўтади.

Вафот этган деб эълон єилинган фуєаронинг мол-мулкини іає тўлашни назарда тутадиган битимлар асосида олган шахслар мол-мулкни вафот этган деб эълон єилинган фуєаронинг тириклигини била туриб сотиб олганликлари исботланса, улар фуєарога бу мол-мулкни єайтариб беришлари шарт. Бундай мол-мулкни асли іолида єайтариб беришнинг имкони бўлмаса, унинг єиймати тўланади.

Агар вафот этган деб эълон єилинган шахснинг мол-мулки мерос іуєуєи бўйича давлатга ўтган ва сотиб юборилган бўлса, фуєарони вафот этган деб эълон єилиш іаєидаги єарор бекор єилинганидан кейин унга мол-мулкни сотишдан тушган пул єайтариб берилади.38-модда. Фуєаролик іолати іужжатларини єайд этиш

Єуйидаги фуєаролик іолати іужжатлари давлат томонидан єайд этилиш керак:

1) тујилиш;

2) ўлим;

3) никоі тузилганлиги;

4) никоідан ажралиш;

Фуєаролик іолати іужжатларини єайд этиш фуєаролик іолати іужжатларини ёзиш органлари томонидан фуєаролик іолати іужжатларини єайд этиш дафтарига (іужжатлар дафтарига) тегишли ёзувларни киритиш іамда шу ёзувлар асосида фуєароларга гувоіномалар бериш йўли билан амалга оширилади.

Фарзандликка олиш, оталикни белгилаш, фамилия, исм ва ота исмини ўзгартириш, жинснинг ўзгартирилиши каби воєеа ва фактлар ушбу модданинг биринчи єисмида назарда тутилган фуєаролик іолати іужжатларида уларга тегишли ўзгартишлар киритиш йўли билан ифодаланади.

Фуєаролик іолати іужжатлари ёзувларини тузатиш ва ўзгартириш етарли асослар бўлса іамда манфаатдор шахслар ўртасида низо бўлмаса, фуєаролик іолати іужжатларини ёзиш органи томонидан амалга оширилади.

Манфаатдор шахслар ўртасида низо бўлса ёки фуєаролик іолати іужжатларини ёзиш органи ёзувни тузатиш ёки ўзгартиришни рад этса, низо суд томонидан іал єилинади.

Фуєаролик іолати іужжатлари ёзувларини бекор єилиш ва тиклаш фуєаролик іолати іужжатларини ёзиш органи томонидан, манфаатдор шахслар ўртасида низо бўлса ёки фуєаролик іолати іужжатларидаги ёзувларда жиддий тафовутлар бўлса - суд єарори асосида амалга оширилади.

Фуєаролик іолати іужжатларини єайд этувчи органлар, бу іужжатларни єайд этиш тартиби, фуєаролик іолати іужжатлари ёзувларини ўзгартириш, тиклаш ва бекор єилиш тартиби, іужжат дафтарлари ва гувоіномаларнинг шакллари, шунингдек іужжатлар дафтарларини саєлаш тартиби ва муддатларини белгиловчи органлар єонун іужжатлари билан белгиланади.


4-БОБ. ЮРИДИК ШАХСЛАР


1-§. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР


39-модда. Юридик шахс тушунчаси

Ўз мулкида, хўжалик юритишида ёки оператив бошєарувида алоіида мол-мулкка эга бўлган іамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулкий ёки шахсий номулкий іуєуєларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилот юридик шахс іисобланади.

Юридик шахслар мустаєил баланс ёки сметага эга бўлишлари керак.40-модда. Юридик шахсларнинг турлари

Фойда олишни ўз фаолиятининг асосий маєсади єилиб олган (тижоратчи ташкилот) ёки фойда олишни ана шундай маєсад єилиб олмаган ташкилот (тижоратчи бўлмаган ташкилот) юридик шахс бўлиши мумкин.

Тижоратчи ташкилот бўлган юридик шахс хўжалик ширкати ва жамияти, ишлаб чиєариш кооперативи, унитар корхона ва єонунларда назарда тутилган бошєача шаклда тузилиши мумкин.

Тижоратчи ташкилот бўлмаган юридик шахс жамоат бирлашмаси, ижтимоий фонд ва мулкдор томонидан молиявий таъминлаб туриладиган муассаса шаклида, шунингдек єонунларда назарда тутилган бошєача шаклда ташкил этилиши мумкин.

Тижоратчи бўлмаган ташкилот ўзининг уставда белгиланган маєсадларига мос келадиган доираларда тадбиркорлик фаолияти билан шујулланиши мумкин.

Юридик шахслар уюшмалар (иттифоєлар)га ва бошєа бирлашмаларга Єонунга мувофиє бирлашишлари мумкин.

Юридик шахс ушбу Кодекс, бошєа єонун іужжатлари шунингдек устав ва бошєа таъсис іужжатлари асосида иш олиб боради.41-модда. Юридик шахснинг іуєує лаёєати

Юридик шахс ўзининг таъсис іужжатларида назарда тутилган фаолияти маєсадларига мувофиє фуєаролик іуєує лаёєатига эга бўлади.

Юридик шахснинг іуєує лаёєати у тузилган пайтдан бошлаб вужудга келади (ушбу Кодекс 44-моддасининг тўртинчи єисми) ва уни тугатиш якунланган пайтдан эътиборан тугатилади (ушбу Кодекс 55-моддасининг ўнинчи єисми).

Юридик шахснинг махсус іуєує лаёєати унинг устави, низоми ёки єонун іужжатлари билан белгиланади.

Юридик шахс єонунда рўйхати белгилаб єўйилган айрим фаолият турлари билан фаєат махсус рухсатнома (лицензия) асосидагина шујулланиши мумкин.

Юридик шахснинг іуєуєлари єонунда назар тутилган іолларда ва тартибдагина чекланиши мумкин. Юридик шахснинг іуєуєларини чеклаш іаєидаги єарор устидан судга шикоят єилиниши мумкин.


42-модда. Юридик шахсларнинг вужудга келиши

Юридик шахслар мулкдор ёки у вакил єилган шахс томонидан ёхуд ваколатли органнинг фармойиши асосида, шунингдек єонун іужжатларида назарда тутилган тартибда ташкил этилади.

Мулкдорлар, хўжалик юритиш ёки оператив бошєариш іуєуєи субъектлари ёхуд улар вакил єилган шахслар юридик шахсларнинг муассислари іисобланади.


43-модда. Юридик шахснинг таъсис іужжатлари

Юридик шахс устав асосида ёки таъсис шартномаси ва устав асосида ёхуд фаєат таъсис шартномаси асосида иш олиб боради. Єонунда назарда тутилган іолларда тижоратчи ташкилот бўлмаган юридик шахс шу турдаги ташкилотлар іаєидаги низом асосида иш олиб бориши мумкин.

Юридик шахснинг таъсис шартномаси унинг муассислари томонидан тузилади, устави эса - тасдиєланади.

Ушбу Кодексга мувофиє бир муассис томонидан ташкил этилган юридик шахс шу муассис тасдиєлаган устав асосида иш олиб боради.

Юридик шахснинг устави ва бошєа таъсис іужжатларида юридик шахснинг номи, унинг жойлашган ери (почта манзили), юридик шахс фаолиятини бошєариш тартиби белгилаб єўйилиши, шунингдек уларда тегишли турдаги юридик шахслар тўјрисида єонунда назарда тутилган бошєа маълумотлар бўлиши керак. Тижоратчи бўлмаган ташкилотлар ва унитар корхоналарнинг, єонунда назарда тутилган іолларда эса, бошєа тижоратчи ташкилотларнинг іам таъсис іужжатларида юридик шахс фаолиятининг соіаси ва маєсадлари белгилаб єўйилган бўлиши керак.

Таъсис шартномасида тарафлар (муассислар) юридик шахс ташкил этиш мажбуриятини оладилар, уни ташкил этиш соіасида биргаликда фаолият кўрсатиш тартибини, унга ўз мол-мулкларини бериш іамда унинг фаолиятида иштирок этиш шартларини белгилайдилар. Шартномада фойда ва зарарларни иштирокчилар ўртасида таєсимлаш, юридик шахс фаолиятини бошєариш, муассисларнинг унинг таркибидан чиєиш шартлари ва тартиби іам белгилаб єўйилади. Таъсис шартномасига муассисларнинг келишувига мувофиє бошєа шартлар іам киритилиши мумкин.

Таъсис іужжатларидаги ўзгартишлар давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб, єонунда белгиланган іолларда эса - давлат рўйхатидан ўтказишни амалга оширувчи орган ана шундай ўзгартишлар іаєида хабардор єилинган пайтдан бошлаб учинчи шахслар учун кучга эга бўлади. Юридик шахслар ва уларнинг муассислари мазкур ўзгартишларни іисобга олиб иш юритган учинчи шахслар билан муносабатларда ана шундай ўзгартишлар рўйхатга олинмаганлигини важ єилиб кўрсатишга іаєли эмаслар.


44-модда. Юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш

Юридик шахс єонун іужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим. Давлат рўйхатидан ўтказиш іаєидаги маълумотлар барчанинг танишиб чиєиши учун очиє бўлган юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига киритилади.

Юридик шахсни ташкил этишнинг єонунда белгилаб єўйилган тартибини бузиш ёки унинг таъсис іужжатлари єонунга мос келмаслиги юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказишнинг рад этилишига сабаб бўлади. Давлат рўйхатидан ўтказишнинг хабардор єилиш тартиби белгиланган юридик шахсларни рўйхатдан ўтказишни рад этиш єонун іужжатларига мувофиє амалга оширилади. Юридик шахсни ташкил этиш маєсадга мувофиє эмас деган важ билан уни рўйхатдан ўтказишни рад этишга йўл єўйилмайди.

Давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш, шунингдек рўйхатдан ўтказиш муддатини бузиш устидан судга шикоят єилиниши мумкин.

Юридик шахс давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб ташкил этилган іисобланади.

Юридик шахс єонунда белгиланган іоллардагина єайта рўйхатдан ўтказилиши лозим.


45-модда. Юридик шахснинг органлари

Юридик шахс єонунларга ва таъсис іужжатларига мувофиє иш олиб борадиган ўз органлари орєали фуєаролик іуєуєларига эга бўлади ва ўз зиммасига фуєаролик бурчларини олади. Юридик шахс органларини тайинлаш ёки сайлаш тартиби єонун іужжатлари ва таъсис іужжатлари билан белгиланади.

Єаранг: "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг іуєуєларини іимоя єилиш тўјрисида"ги Єонуннинг (Янги таірири) 7-боби; “Масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятлар тўјрисида”ги Єонуннинг IV бўлими; “Хўжалик ширкатлари тўјрисида”ги Єонуннинг 18, 29-моддалари; “Хусусий корхона тўјрисида”ги Єонуннинг III бўлими; "Фермер хўжалиги тўјрисида"ги Єонуннинг (Янги таірири) 4-моддаси

Єонунда назарда тутилган іолларда юридик шахс ўз иштирокчилари орєали фуєаролик іуєуєларига эга бўлиши ва фуєаролик бурчларини ўз зиммасига олиши мумкин.

Єонунга ёки юридик шахснинг таъсис іужжатларига мувофиє юридик шахс номидан иш олиб борадиган шахс ўзи вакили бўлган юридик шахс манфаатлари йўлида іалол ва оєилона иш олиб бориши керак. У юридик шахс муассислари (иштирокчилари, аъзолари) талаби билан, агар єонунда ёки шартномада бошєача тартиб назарда тутилган бўлмаса, юридик шахсга етказган зарарини тўлаши шарт.


46-модда. Юридик шахснинг номи ва жойлашган ери

Юридик шахс ўзининг ташкилий-іуєуєий шаклини билдирадиган номига эга бўлади. Тижоратчи бўлмаган ташкилотлар, унитар корхоналарнинг номлари, єонунда назарда тутилган іолларда эса - бошєа тижоратчи ташкилотларнинг іам номлари юридик шахс фаолиятининг хусусиятини кўрсатиши керак.

Юридик шахснинг номига тўла ёки єисєартирилган расмий номни (давлатнинг номини) киритишга, юридик шахс іужжатларининг реквизитларига ёки реклама материалларига ана шундай номни ёхуд давлат рамзлари элементларини єўшишга Ўзбекистон Республикаси Іукумати белгилайдиган тартибда йўл єўйилади.

Юридик шахснинг жойлашган ери, агар єонунга мувофиє юридик шахснинг таъсис іужжатларида бошєача тартиб белгиланган бўлмаса, у давлат рўйхатидан ўтказилган жой билан белгиланади.

Юридик шахс ўзи билан бўладиган алоєа амалга ошириладиган почта манзилига эга бўлиши лозим іамда ўзининг почта манзили ўзгарганлиги тўјрисида ваколатли давлат органларини хабардор этиши шарт.

Юридик шахснинг номи ва жойлашган ери (почта манзили) унинг таъсис іужжатларида кўрсатилади.

Тижоратчи ташкилот бўлган юридик шахс ўз фирма номига эга бўлиши лозим.

Юридик шахс ўз фирмасининг номидан фойдаланиш мутлає іуєуєига эгадир.

Ўзга фирма номидан јайриєонуний суратда фойдаланаётган шахс фирма номига эгалик єилиш іуєуєи бўлган шахснинг талаби билан ундан фойдаланишни тўхтатиши іамда етказилган зарарларни тўлаши лозим.


47-модда. Ваколатхоналар ва филиаллар

Ваколатхона юридик шахснинг у турган ердан ташєарида жойлашган, юридик шахс манфаатларини ифодалайдиган ва уларни іимоя єиладиган алоіида бўлинмасидир.

Филиал юридик шахснинг у турган ердан ташєарида жойлашган іамда унинг барча вазифаларини ёки вазифаларининг бир єисмини, шу жумладан ваколатхона вазифаларини бажарадиган алоіида бўлинмасидир.

Агар єонунда бошєача тартиб белгиланган бўлмаса, ваколатхона ва филиаллар юридик шахс іисобланмайди. Улар ўзларини ташкил этган юридик шахс томонидан мол-мулк билан таъминланадилар іамда у тасдиєлаган низомлар асосида иш олиб борадилар. Ваколатхона ва филиалларнинг раібарлари юридик шахс томонидан тайинланади іамда унинг ишончномаси асосида иш олиб боради.


48-модда. Юридик шахснинг жавобгарлиги

Юридик шахс ўз мажбуриятлари бўйича ўзига єарашли бутун мол-мулк билан жавоб беради.

Давлат корхонаси ва мулкдор томонидан молиявий таъминланадиган муассаса ўз мажбуриятлари бўйича ушбу Кодекс 72-моддаси бешинчи єисмида іамда 76-моддаси учинчи єисмида назарда тутилган тартибда ва шартлар асосида жавоб берадилар.

Юридик шахс муассиси (иштирокчиси) ёки унинг мол-мулкининг эгаси юридик шахснинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, юридик шахс эса муассис (иштирокчи) ёки мулкдорнинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, ушбу Кодексда ёки юридик шахснинг таъсис іужжатларида назарда тутилган іоллар бундан мустасно.

Агар юридик шахснинг ночорлиги (банкротлиги) шу юридик шахс учун мажбурий кўрсатмаларни бериш іуєуєига эга бўлган муассис (иштирокчи) сифатидаги шахснинг ёки юридик шахс мол-мулки мулкдорининг јайриєонуний іаракатлари туфайли вужудга келтирилган бўлса, юридик шахснинг мол-мулки етарли бўлмаган таєдирда бундай шахс зиммасига унинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлик юклатилиши мумкин.

Муассис (иштирокчи) ёки юридик шахс мол-мулкининг мулкдори шу юридик шахснинг таъсис іужжатларида назарда тутилган таєдирдагина мажбурий кўрсатмалар бериш іуєуєига эга.

Юридик шахс учун мажбурий кўрсатмалар бериш іуєуєига эга бўлган муассис (иштирокчи) ёки мулкдор юридик шахснинг муайян іаракатни амалга ошириши оєибатида ночор (банкрот) бўлиб єолишини олдиндан билиб, ўз іуєуєидан унинг ана шундай іаракатни амалга оширишини кўзлаб фойдаланган іолдагина юридик шахснинг ночорлиги (банкротлиги) уларнинг томонидан вужудга келтирилган деб іисобланади.49-модда. Юридик шахсни єайта ташкил этиш

Юридик шахсни єайта ташкил этиш (єўшиб юбориш, єўшиб олиш, бўлиш, ажратиб чиєариш, ўзгартириш) унинг муассислари (иштирокчилари) ёки таъсис іужжатларида шунга вакил єилинган юридик шахс органи єарорига мувофиє амалга оширилиши мумкин.

Єонунда белгиланган іолларда юридик шахсни бўлиш ёки унинг таркибидан бир ёхуд бир неча юридик шахсни ажратиб чиєариш шаклида уни єайта ташкил этиш вакил єилинган давлат органларининг єарори билан ёхуд суд єарори билан амалга оширилади.

Агар юридик шахс муассислари (иштирокчилари), улар вакил єилган орган ёки юридик шахснинг ўз таъсис іужжатлари билан єайта ташкил этишга вакил єилинган органи юридик шахсни ваколатли давлат органининг єарорида белгиланган муддатда єайта ташкил этмаётган бўлса, суд мазкур давлат органининг даъвоси бўйича юридик шахснинг бошєарувчисини тайинлайди ва унга ушбу юридик шахсни єайта ташкил этишни топширади. Бошєарувчи тайинланган пайтдан бошлаб унга юридик шахснинг ишларини бошєариш ваколатлари ўтади. Бошєарувчи судда юридик шахс номидан іаракат єилади, таєсимлаш балансини тузади ва уни юридик шахсларни єайта ташкил этиш натижасида вужудга келадиган таъсис іужжатлари билан бирга кўриб чиєиш учун судга топширади. Суднинг ушбу іужжатларни тасдиєлаши янгидан вужудга келаётган юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун асос бўлади.

Єонунда белгиланган іолларда юридик шахсларни єўшиб юбориш, єўшиб олиш ёки ўзгартириш шаклида єайтадан ташкил этиш ваколатли давлат органларининг розилиги билангина амалга оширилиши мумкин.

Єўшиб олиш шаклида єайта ташкил этиш іолларини истисно єилганда, янгидан вужудга келган юридик шахслар давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб юридик шахс єайта ташкил этилган іисобланади.

Юридик шахс унга бошєа юридик шахсни єўшиб олиш шаклида єайта ташкил этилганида єўшиб олинган юридик шахснинг фаолияти тўхтатилгани іаєидаги ёзув юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига киритилган пайтдан бошлаб юридик шахс єайта ташкил этилган іисобланади.50-модда. Юридик шахсларни єайта

ташкил этишда іуєуєий ворислик

Юридик шахслар єўшиб юборилганида улардан іар бирининг іуєує ва бурчлари топшириш іужжатига мувофиє янгидан вужудга келган юридик шахсга ўтади.

Юридик шахс бошєа юридик шахсга єўшилганида, бу юридик шахсга єўшилган юридик шахснинг іуєує ва бурчлари топшириш іужжатига мувофиє ўтади.

Юридик шахс бўлинган таєдирда унинг іуєує ва бурчлари таєсимлаш балансига мувофиє янгидан вужудга келган юридик шахсларга ўтади.

Юридик шахс таркибидан бир ёки бир неча юридик шахс ажралиб чиєєанида єайта ташкил этилган юридик шахснинг іуєує ва бурчлари таєсимлаш балансига мувофиє уларнинг іар бирига ўтади.

Єаранг: ФКнинг 51-моддаси; "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг іуєуєларини іимоя єилиш тўјрисида"ги Єонун (Янги таірири) 96-моддасининг тўртинчи єисми; “Масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятлар тўјрисида”ги Єонун 53-моддасининг бешинчи, олтинчи єисмлари

Бир турдаги юридик шахс бошєа турдаги юридик шахсга айлантирилганида (ташкилий-іуєуєий шакли ўзгартирилганида), єайта ташкил этилган юридик шахснинг іуєує ва бурчлари топшириш іужжатига мувофиє янгидан вужудга келган юридик шахсга ўтади.

Єаранг: ФКнинг 51-моддаси; "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг іуєуєларини іимоя єилиш тўјрисида"ги Єонун (Янги таірири) 97-моддасининг тўртинчи єисми; “Масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятлар тўјрисида”ги Єонун 54-моддасининг тўртинчи єисми51-модда. Топшириш іужжати ва таєсимлаш баланси

Топшириш іужжати ва таєсимлаш баланси єайта ташкил этилган юридик шахснинг барча кредиторлари ва єарздорларига нисбатан барча мажбуриятлари бўйича, шу жумладан тарафлар баіслашаётган мажбуриятлар бўйича іам, іуєуєий ворислик тўјрисидаги єоидаларни ўз ичига олган бўлиши керак.

Топшириш іужжати ва таєсимлаш баланси юридик шахс муассислари (иштирокчилари) томонидан ёки юридик шахсларни єайта ташкил этиш тўјрисида єарор єабул єилган орган томонидан тасдиєланади іамда таъсис іужжатлари билан бирга янгидан вужудга келган юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш ёки мавжуд юридик шахсларнинг таъсис іужжатларига ўзгартишлар киритиш учун таєдим этилади.

Таъсис іужжатлари билан бирга тегишинча топшириш іужжатини ёки таєсимлаш балансини таєдим этмаслик, шунингдек уларда єайта ташкил этилган юридик шахснинг мажбуриятлари бўйича іуєуєий ворислик тўјрисидаги єоидаларнинг йўєлиги янгидан вужудга келган юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказишнинг рад этилишига олиб келади.52-модда. Юридик шахс єайта ташкил этилганида

кредиторлар іуєуєларининг кафолатлари

Юридик шахсни єайта ташкил этиш тўјрисида єарор єабул єилган юридик шахс муассислари (иштирокчилари) ёки орган єайта ташкил этилаётган юридик шахснинг кредиторларини бу іаєда ёзма равишда хабардор єилишлари шарт.

Єайта ташкил этилаётган юридик шахснинг кредитори шу юридик шахснинг єарздор бўлишига олиб келган мажбуриятларни бекор єилишни ёки муддатидан олдин бажаришни іамда зарарни тўлашни талаб єилишга іаєли.

Агар таєсимлаш баланси єайта ташкил этилган юридик шахснинг іуєуєий ворисини аниєлаш имконини бермаса, янгидан вужудга келган юридик шахслар єайта ташкил этилган юридик шахснинг ўз кредиторлари олдидаги мажбуриятлари бўйича солидар жавобгар бўладилар.53-модда. Юридик шахсни тугатиш

Юридик шахсни тугатиш унинг іуєує ва бурчлари іуєуєий ворислик тартибида бошєа шахсга ўтмасдан бекор єилинишига олиб келади.

Юридик шахс єуйидаги іолларда тугатилиши мумкин:

унинг муассислари (иштирокчилари)нинг ёки таъсис іужжатлари билан тугатишга ваколат берилган юридик шахс органининг єарорига мувофиє, шу жумладан юридик шахснинг амал єилиш муддати тугаши, уни ташкил этишдан кўзланган маєсадга эришилганлиги муносабати билан ёки юридик шахсни ташкил єилиш чојида єонун іужжатлари бузилишига йўл єўйилганлиги сабабли, агар бу бузилишларни бартараф этиб бўлмаса, суд юридик шахсни рўйхатдан ўтказишни іаєиєий эмас деб топганида;

фаолият рухсатномасиз (лицензиясиз) амалга оширилган ёки єонунда таєиєланган фаолият амалга оширилган таєдирда, агар єонун іужжатларида бошєача єоида назарда тутилмаган бўлса, шунингдек ушбу Кодексда назарда тутилган бошєа іолларда суднинг єарорига кўра;

молия-хўжалик фаолияти амалга оширилмаганлиги сабабли белгиланган тартибда іаракатсиз режимга ўтказилган пайтдан эътиборан уч йил ичида фаолият тикланмаган таєдирда рўйхатдан ўтказувчи органнинг єарорига кўра, бундан нодавлат нотижорат ташкилотлари мустасно.

Суднинг юридик шахсни тугатиш тўјрисидаги єарорида унинг муассислари (иштирокчилари) ёхуд юридик шахснинг таъсис іужжатлари билан уни тугатишга вакил єилинган орган зиммасига юридик шахсни тугатишни амалга ошириш вазифаси юклатилиши мумкин.54-модда. Юридик шахсни тугатиш тўјрисида

єарор єабул єилган шахснинг бурчлари

Юридик шахсни тугатиш тўјрисида єарор єабул єилган юридик шахс муассислари (иштирокчилари) ёки орган бу іаєда юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга даріол ёзма хабар беришлари керак, давлат рўйхатидан ўтказувчи орган юридик шахс тугатиш жараёнида эканлиги іаєидаги маълумотларни юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига киритиб єўяди.

Юридик шахсни тугатиш тўјрисида єарор єабул єилган юридик шахс муассислари (иштирокчилари) ёки орган тугатувчини - тугатиш комиссиясини ёки жисмоний шахсни тайинлайдилар іамда ушбу Кодексга мувофиє тугатиш тартиби ва муддатини белгилайдилар. Юридик шахсни тугатиш тўјрисидаги єарор суд томонидан єабул єилинган таєдирда, тугатувчи юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи орган билан келишилган іолда тайинланади.  (ЎзР 14.12.2007 й. ЎРЄ-127-сон Єонуни таіриридаги єисм), (Олдинги таіририга єаранг)

Тугатувчи тайинланган пайтдан бошлаб юридик шахснинг ишларини бошєариш бўйича ваколатлар тугатувчига ўтади. Тугатувчи тугатилаётган юридик шахс номидан судда иштирок этади.


55-модда. Юридик шахсни тугатиш тартиби

Тугатувчи юридик шахснинг тугатилиши іаєида оммавий ахборот воситаларида эълон беради. Юридик шахс бўлган тадбиркорлик субъектини ихтиёрий равишда тугатиш тўјрисидаги эълон рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан унинг расмий веб-сайтига жойлаштирилади.

Юридик шахснинг тугатилиши іаєидаги эълонда унинг кредиторлари талабларини билдириш тартиби ва муддатлари кўрсатилади. Бу муддат тугатиш тўјрисидаги эълон чиєєан пайтдан эътиборан икки ойдан кам бўлмаслиги керак.

Кредиторлар томонидан талабларни єўйиш учун белгиланган муддат тамом бўлганидан кейин тугатувчи оралиє тугатиш балансини тузади, бу баланс тугатилаётган юридик шахс мол-мулкининг таркиби, кредиторлар єўйган талаблар рўйхати, шунингдек уларни єараб чиєиш натижалари тўјрисидаги маълумотларни ўз ичига олади.

Оралиє тугатиш баланси юридик шахсни тугатиш тўјрисида єарор єабул єилган юридик шахс муассислари (иштирокчилари) ёки орган томонидан тасдиєланади. Юридик шахсни тугатиш тўјрисидаги єарор суд томонидан єабул єилинган таєдирда, оралиє тугатиш баланси юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи орган билан келишилган іолда тасдиєланади.

Агар тугатилаётган юридик шахс (муассасалардан ташєари) ихтиёридаги пул маблајлари кредиторларнинг талабларини єондириш учун етарли бўлмаса, тугатувчи юридик шахснинг мол-мулкини ким ошди савдоси орєали суд єарорларини ижро этиш учун белгиланган тартибда сотади.

Тугатилаётган юридик шахс кредиторларига пул суммаларини тўлаш тугатувчи томонидан ушбу Кодекснинг 56-моддасида белгилаб єўйилган навбат тартибида, оралиє тугатиш балансига мувофиє, у тасдиєланган кундан бошлаб амалга оширилади.

Кредиторлар билан іисоб-китоб єилиш тугаганидан кейин тугатувчи тугатиш балансини тузади, уни юридик шахсни тугатиш тўјрисида єарор єабул єилган юридик шахс муассислари (иштирокчилари) ёки орган тасдиєлайди. Юридик шахсни тугатиш тўјрисидаги єарор суд томонидан єабул єилинган таєдирда, тугатиш баланси юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи орган билан келишилган іолда тасдиєланади.

Тугатилаётган давлат корхонасининг мол-мулки, тугатилаётган муассасанинг эса - пул маблајлари кредиторларнинг талабларини єондириш учун етарли бўлмаса, кредиторлар ўз талабларининг єолган єисмини ушбу корхона ёки муассаса мулкдори іисобидан єондириш тўјрисида судга даъво билан мурожаат єилиш іуєуєига эгадирлар.

Юридик шахснинг кредиторлар талаблари єондирилганидан кейин єолган мол-мулки унинг шу мол-мулкка ашёвий іуєуєларга ёки ушбу юридик шахсга нисбатан мажбурий іуєуєларга эга бўлган муассисларига (иштирокчиларига), агар єонун іужжатларида ўзгача тартиб назарда тутилмаган бўлса, топширилади.

Молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган корхоналарни тугатиш, шунингдек уларни муассислари йўєлигида тугатиш таомили ва хусусиятлари єонун іужжатлари билан тартибга солинади.

Юридик шахснинг тугатилиши іаєидаги ёзув юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига киритиб єўйилганидан сўнг юридик шахсни тугатиш тамомланган, юридик шахснинг фаолияти эса тугаган іисобланади.


56-модда. Кредиторларнинг талабларини єаноатлантириш

Юридик шахс тугатилаётганида биринчи навбатда фуєароларнинг меінатга оид іуєуєий муносабатларидан келиб чиєадиган, алиментларни ундиришдан ва муаллифлик шартномалари бўйича мукофот тўлаш іаєидаги талаблари, шунингдек іаётига ёки сојлијига зарар етказганлиги учун тугатилаётган юридик шахс жавобгар бўлган фуєароларнинг талаблари іам тегишли ваєтбай тўловларни капиталлаштириш йўли билан єаноатлантирилади.

Бошєа кредиторларнинг талаблари єонун іужжатларида назарда тутилган тартибда ва шартларда єаноатлантирилади.


57-модда. Юридик шахснинг ночорлиги (банкротлиги)

Тижоратчи ташкилот бўлган юридик шахс, давлат корхонасидан ташєари, шунингдек матлубот кооперативи ёки ижтимоий фонд шаклида иш олиб бораётган юридик шахснинг кредиторлар талабларини єондиришга єурби етмаса, суднинг єарорига мувофиє у ночор (банкрот) деб іисобланиши мумкин.

Юридик шахснинг банкрот деб іисобланиши унинг тугатилишига олиб келади.

Тижоратчи ташкилот бўлган юридик шахс, шунингдек матлубот кооперативи ёки ижтимоий фонд шаклида иш олиб бораётган юридик шахс банкротлик аломатлари мавжуд бўлган таєдирда ўзини банкрот деб топиш тўјрисидаги ариза билан судга мурожаат этади.

Суднинг юридик шахсни банкрот деб іисоблаши асослари, шунингдек бундай юридик шахсни тугатиш тартиби єонунда белгиланади.


2-§. ТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ


58-модда. Хўжалик ширкатлари ва жамиятлари

тўјрисидаги асосий єоидалар

Улушларга (єўшилган іиссаларга) ёки муассисларнинг (иштирокчиларнинг) акцияларига бўлинган устав фонди (устав капитали)га эга бўлган тижоратчи ташкилотлар хўжалик ширкатлари ва жамиятлари іисобланади. Муассислар (иштирокчилар) єўшган іиссалар ёки улар сотиб олган акциялар іисобига вужудга келтирилган, шунингдек хўжалик ширкати ёки жамияти ўз фаолияти жараёнида ишлаб чиєарган ва сотиб олган мол-мулк мулк іуєуєи асосида унга тегишлидир.

Хўжалик ширкатлари ва жамиятлари тўлиє ширкат, коммандит ширкат, масъулияти чекланган ёки єўшимча масъулиятли жамият, акциядорлик жамияти шаклида тузилиши мумкин.

Єаранг: “Хўжалик ширкатлари тўјрисида”ги Єонун; “Масъулияти чекланган іамда єўшимча масъулиятли жамиятлар тўјрисида”ги Єонун; "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг іуєуєларини іимоя єилиш тўјрисида"ги Єонун (Янги таірири)

Якка тадбиркорлар ва (ёки) тижоратчи ташкилотлар тўлиє ширкатларнинг иштирокчилари іамда коммандит ширкатларда тўлиє шериклар бўлишлари мумкин.

Фуєаролар ва юридик шахслар хўжалик жамиятларида иштирокчилар ва коммандит ширкатларда іисса єўшувчилар бўлишлари мумкин.

Агар єонунда бошєача тартиб белгилаб єўйилган бўлмаса, давлат іокимияти органлари хўжалик жамиятларининг иштирокчилари іамда коммандит ширкатларга іисса єўшувчилар бўлишга іаєли эмаслар.

Мулкдорлар томонидан молиявий таъминлаб туриладиган муассасалар, єонунда бошєача тартиб белгилаб єўйилган бўлмаса, мулкдорнинг розилиги билан хўжалик жамиятларининг иштирокчилари ва коммандит ширкатларга іисса єўшувчилар бўлишлари мумкин.

Є онун айрим тоифадаги фуєароларнинг хўжалик ширкатларида ва жамиятларида иштирок этишини таєиєлаб ёки чеклаб єўйиши мумкин, акциядорлик жамиятлари бундан мустасно.

Хўжалик ширкатлари ва жамиятлари бошєа хўжалик ширкатлари ва жамиятларининг муассислари (иштирокчилари) бўлишлари мумкин, ушбу Кодексда ва бошєа єонунларда назарда тутилган іоллар бундан мустасно.

Хўжалик ширкати ёки жамиятининг мол-мулкига пул, єимматли єојозлар, пул билан баіоланадиган бошєа буюмлар ёки мулкий іуєуєлар ёхуд бошєа шахсга ўтказиладиган ўзга іуєуєлар іисса сифатида єўшилиши мумкин.

Хўжалик жамияти иштирокчисининг єўшган іиссасини пул билан баіолаш жамиятнинг муассислари (иштирокчилари) ўртасидаги келишувга мувофиє амалга оширилади, єонунда назарда тутилган іолларда эса - баіоловчи ташкилот томонидан баіоланиши керак.

Хўжалик ширкатлари ва жамиятлари (акциядорлик жамиятидан ташєари) акциялар чиєаришга іаєли эмас.


59-модда. Хўжалик ширкати ёки жамияти

иштирокчиларининг іуєує ва бурчлари

Хўжалик ширкати ёки жамиятининг иштирокчилари єуйидагиларга іаєлидирлар:

ширкатнинг ёки жамиятнинг ишларини бошєаришда єатнашиш, бошєа єонунларда назарда тутилган іоллар бундан мустасно;

таъсис іужжатларида белгилаб єўйилган тартибда ширкатнинг ёки жамиятнинг фаолияти тўјрисида ахборот олиш іамда унинг бухгалтерия дафтарлари ва бошєа іужжатлари билан танишиш;

фойдани таєсимлашда єатнашиш;

ширкат ёки жамият тугатилган таєдирда, кредиторлар билан іисоб-китоб єилинганидан кейин єолган мол-мулкнинг бир єисмини ёки унинг єийматини олиш.

Хўжалик ширкати ёки жамиятининг иштирокчилари ушбу Кодексда, бошєа єонун іужжатларида, ширкат ёки жамиятнинг таъсис іужжатларида назарда тутилган бошєа іуєуєларга іам эга бўлишлари мумкин.

Хўжалик ширкати ёки жамиятининг иштирокчилари:

таъсис іужжатларида назарда тутилган тартибда, миєдорда, усулларда ва муддатларда іисса єўшишлари;

ширкат ёки жамиятнинг фаолияти тўјрисидаги махфий ахборотни ошкор єилмасликлари шарт.

Хўжалик ширкати ёки жамияти иштирокчиларининг ширкат ёки жамият таъсис іужжатларида назарда тутилган бошєа бурчлари іам бўлиши мумкин.


60-модда. Тўлиє ширкат

Иштирокчилари ўз ўрталарида тузилган шартномага мувофиє ширкат номидан тадбиркорлик фаолияти билан шујулланадиган іамда унинг мажбуриятлари бўйича ўзларига єарашли бутун мол-мулк билан жавоб берадиган ширкат тўлиє ширкат іисобланади.

Шахс фаєат битта тўлиє ширкатнинг иштирокчиси бўлиши мумкин.

Тўлиє ширкатнинг фирма номи унинг барча иштирокчиларининг номлари (номланиши)ни, шунингдек "тўлиє ширкат" деган сўзларни, ёхуд бир ёки бир неча иштирокчининг "ва компания" деган сўзлар єўшилган номи (номланиши)ни, шунингдек "тўлиє ширкат" деган сўзларни ўз ичига олиши керак.


61-модда. Коммандит ширкат

Ширкат номидан тадбиркорлик фаолиятини амалга оширадиган іамда ширкатнинг мажбуриятлари бўйича ўзларининг бутун мол-мулклари билан жавоб берадиган иштирокчилар (тўлиє шериклар) билан бир єаторда ширкат фаолияти билан бојлиє зарар учун ўзлари єўшган іиссалар доирасида жавобгар бўладиган іамда ширкат томонидан тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда єатнашмайдиган бир ёки бир неча иштирокчи (іисса єўшувчи, коммандитчи) мавжуд бўлса, бундай ширкат коммандит ширкат іисобланади.

Коммандит ширкатда єатнашаётган тўлиє шерикларнинг іуєуєлари ва уларнинг ширкат мажбуриятлари бўйича жавобгарлиги ушбу Кодекснинг єоидалари билан белгиланади.

Шахс фаєат битта коммандит ширкатда тўлиє шерик бўлиши мумкин.

Тўлиє ширкат иштирокчиси коммандит ширкатда тўлиє шерик бўла олмайди.

Коммандит ширкатдаги тўлиє шерик ўша ширкатнинг ўзида іисса єўшувчи ва бошєа тўлиє ширкатда иштирокчи бўлиши мумкин эмас.

Коммандит ширкатнинг фирма номи барча тўлиє шерикларнинг номлари (номланиши)ни, шунингдек "коммандит ширкат" деган сўзларни ёки камида битта тўлиє шерикнинг "ва компания" деган сўзлар єўшилган номи (номланиши)ни, шунингдек "коммандит ширкат" деган сўзларни ўз ичига олиши керак.

Агар коммандит ширкатнинг фирма номига іисса єўшувчининг номи киритилган бўлса, бундай іисса єўшувчи тўлиє шерикка айланади.

Коммандит ширкатга тўлиє ширкат іаєидаги єоидалар єўлланилади, агар бу іол ушбу Кодекснинг єоидаларига зид бўлмаса.


62-модда. Масъулияти чекланган жамият

Масъулияти чекланган жамият деб бир ёки бир неча шахс томонидан таъсис этилган, устав фонди (устав капитали) таъсис іужжатлари билан белгилаб єўйилган миєдорлардаги улушларга бўлинган жамият тан олинади. Масъулияти чекланган жамиятнинг иштирокчилари унинг мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайдилар ва жамият фаолияти билан бојлиє зарар учун ўзлари єўшган іиссалар єиймати доирасида жавобгар бўладилар.

Жамиятнинг ўз іиссасини тўла єўшмаган иштирокчилари жамият мажбуриятлари бўйича іар бир иштирокчи іиссасининг тўланмаган єисмининг єиймати доирасида солидар жавобгар бўладилар.

Масъулияти чекланган жамиятнинг фирма номи жамиятнинг номини, шунингдек "масъулияти чекланган" деган сўзларни ўз ичига олиши керак.

Масъулияти чекланган жамиятнинг іуєуєий мавєеи, унинг иштирокчиларининг іуєує ва бурчлари ушбу Кодекс іамда бошєа єонунлар билан белгиланади.


63-модда. Єўшимча масъулиятли жамият

Бир ёки бир неча шахс томонидан таъсис этилган, устав фонди таъсис іужжатларида белгиланган миєдорлардаги улушларга бўлинган жамият єўшимча масъулиятли жамият іисобланади. Бундай жамиятнинг иштирокчилари унинг мажбуриятлари бўйича ўз мол-мулклари билан єўшган іиссалари єийматига нисбатан іамма учун бир хил бўлган, жамиятнинг таъсис іужжатларида белгиланадиган каррали миєдорда солидар тарзда субсидиар жавобгар бўладилар. Иштирокчилардан бири ночор (банкрот) бўлиб єолганида унинг жамият мажбуриятлари бўйича жавобгарлиги, агар жамиятнинг таъсис іужжатларида жавобгарликни таєсимлашнинг бошєача тартиби назарда тутилган бўлмаса, бошєа иштирокчилар ўртасида уларнинг єўшган іиссаларига мутаносиб равишда таєсимланади.

Єўшимча масъулиятли жамиятнинг фирма номи жамиятнинг номини, шунингдек "єўшимча масъулиятли" деган сўзларни ўз ичига олиши керак.

Ушбу Кодекснинг масъулияти чекланган жамият іаєидаги єоидалари, агар ушбу моддада бошєача тартиб назарда тутилган бўлмаса, єўшимча масъулиятли жамиятга нисбатан єўлланилади.


64-модда. Акциядорлар жамияти

Устав фонди муайян акциялар сонига бўлинган жамият акциядорлик жамияти іисобланади; акциядорлик жамиятининг иштирокчилари (акциядорлар) унинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайдилар ва жамият фаолияти билан бојлиє зарар учун ўзларига єарашли акциялар єиймати доирасида жавобгар бўладилар.

Акциялар іаєини батамом тўламаган акциядорлик жамиятининг мажбуриятлари бўйича ўзларига єарашли акциялар єийматининг тўланмаган єисми доирасида солидар жавобгар бўладилар.

Акциядорлик жамиятининг фирма номида жамиятнинг номи іамда бу жамият акциядорлик жамияти эканлиги ўз ифодасини топиши керак.

Акциядорлик жамиятининг іуєуєий мавєеи іамда акциядорларнинг іуєує ва бурчлари ушбу Кодекс ва бошєа єонунлар билан белгиланади.


65-модда. Очиє акциядорлар жамияти


66-модда. Ёпиє акциядорлар жамияти


67-модда. Шўъба хўжалик жамияти

Агар бир (асосий) хўжалик жамияти ёки ширкати иккинчи хўжалик жамиятининг устав фондида ундан устунлик мавєеига эга бўлган іолда иштирок этиши туфайли ёхуд улар ўртасида тузилган шартномага мувофиє ё бўлмаса бошєача тарзда иккинчи хўжалик жамияти томонидан єабул єилинадиган єарорларни белгилаб бериш имконига эга бўлса, ушбу иккинчи хўжалик жамияти шўъба хўжалик жамияти іисобланади.

Шўъба хўжалик жамияти юридик шахс іисобланади.

Шўъба хўжалик жамияти ўз мулкида ўзининг асосий жамияти (ширкати) устав фондидаги (устав капиталидаги) улушга эга бўлишга іаєли эмас. Ушбу єисмда белгиланган таєиє кучга киргунига єадар ўзининг асосий жамияти (ширкати) устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олган шўъба хўжалик жамияти ўзининг асосий жамияти (ширкати) иштирокчилари ёки акциядорлари умумий йијилишида овоз беришга іаєли эмас.

Шўъба хўжалик жамияти ўзининг асосий жамияти (ширкати)нинг єарзлари бўйича жавоб бермайди.

Асосий жамият (ширкат) айби билан шўъба хўжалик жамияти ночор (банкрот) бўлиб єолган таєдирда, асосий жамият (ширкат) унинг єарзлари бўйича субсидиар жавобгар бўлади.

Шўъба хўжалик жамияти иштирокчилари (акциядорлари) асосий жамиятдан (ширкатдан) унинг айби билан шўъба жамиятга етказилган зарарни тўлашни, агар єонунда бошєача тартиб белгиланган бўлмаса, талаб єилишга іаєли.


68-модда. Єарам хўжалик жамияти

Хўжалик жамиятида иштирок этувчи бошєа жамият хўжалик жамиятига єарашли овоз берадиган акцияларнинг (улушнинг) йигирма фоизидан кўпројига эга бўлса, бундай хўжалик жамияти єарам жамият деб іисобланади.

Єарам хўжалик жамияти юридик шахс іисобланади.

Єарам хўжалик жамияти ўз мулкида иштирок этувчи бошєа жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларга эга бўлишга іаєли эмас. Ушбу єисмда белгиланган таєиє кучга киргунига єадар иштирок этувчи бошєа жамият устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларни олган єарам хўжалик жамияти иштирок этувчи бошєа жамият иштирокчилари ёки акциядорлари умумий йијилишида овоз беришга іаєли эмас.

Хўжалик жамиятида иштирок этувчи бошєа жамият єарам жамият устав фондининг тегишли єисмини єўлга киритиб олганлиги іаєидаги маълумотларни єонунда назарда тутилган тартибда даріол эълон єилиши шарт.

Хўжалик жамиятлари бир-бирларининг устав фондларида ўзаро єатнашишининг чегараси ва бундай жамиятлардан бири бошєа жамият иштирокчилари ёки акциядорларининг умумий йијилишида фойдаланиши мумкин бўлган овозлар сони єонунда белгилаб єўйилади.69-модда. Ишлаб чиєариш кооперативлари

Фуєароларнинг шахсий иштирок этиш іамда аъзоларнинг (иштирокчиларнинг) мулк билан єўшиладиган пай бадалларини бирлаштириш асосида биргаликда ишлаб чиєариш ёки бошєа хўжалик фаолиятини олиб бориш учун аъзолик негизидаги ихтиёрий бирлашмаси ишлаб чиєариш кооперативи іисобланади. Єонунда ва ишлаб чиєариш кооперативининг таъсис іужжатларида унинг фаолиятида аъзолик асосида юридик шахслар іам иштирок этиши назарда тутилиши мумкин.

Ишлаб чиєариш кооперативининг аъзолари кооперативнинг мажбуриятлари бўйича єонунда ва кооператив уставида назарда тутилган миєдорларда ва тартибда субсидиар жавобгар бўладилар.

Кооперативнинг фирма номи кооперативнинг номини, шунингдек "ишлаб чиєариш кооперативи" деган сўзларни ўз ичига олган бўлиши лозим.

Ишлаб чиєариш кооперативларининг іуєуєий мавєеи ва улар аъзоларининг іуєує іамда бурчлари ушбу Кодекс ва бошєа єонунлар билан белгиланади.


70-модда. Унитар корхона

Ўзига бириктириб єўйилган мол-мулкка нисбатан мулкдор томонидан мулк іуєуєи берилмаган тижоратчи ташкилот унитар корхона іисобланади.

Унитар корхонанинг мол-мулки бўлинмасдир ва у єўшилган іиссалар (улушлар, пайлар) бўйича, шу жумладан корхона ходимлари ўртасида іам, таєсимланиши мумкин эмас.

Унитар корхонанинг уставида ушбу Кодекс 43-моддасининг тўртинчи ва бешинчи єисмларида кўрсатилган маълумотлардан ташєари корхона устав фондининг миєдори тўјрисидаги, уни ташкил этиш тартиби ва манбалари тўјрисидаги маълумотлар бўлиши керак.

Унитар корхонанинг мол-мулки унга хўжалик юритиш ёки оператив бошєариш іуєуєи асосида тегишлидир.

Унитар корхонанинг фирма номида унинг мол-мулкининг эгаси кўрсатилган бўлиши керак.

Унитар корхонани бошєариш органи унинг раібари бўлиб, бу раібар мулкдор томонидан ёки мулкдор вакил єилган орган томонидан тайинланади іамда уларга іисоб беради.

Унитар корхона ўз мажбуриятлари бўйича ўзига єарашли бутун мол-мулк билан жавоб беради.

Унитар корхона ўз мол-мулки эгасининг мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайди.

Унитар корхона ўз мулкида ўз мулкдорининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушга эга бўлишга іаєли эмас. Ушбу єисмда белгиланган таєиє кучга киргунига єадар ўз мулкдорининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олган унитар корхона хўжалик жамияти (ширкати) иштирокчилари умумий йијилишида овоз беришга іаєли эмас.

Унитар корхоналарнинг іуєуєий мавєеи ушбу Кодекс іамда бошєа єонунлар билан белгиланади.

Унитар корхона мол-мулкининг эгаси корхона мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, ушбу Кодекс 48-моддасининг учинчи ва тўртинчи єисмларида назарда тутилган іоллар бундан мустасно. Бу єоида шўъба корхона таъсис этган унитар корхонанинг шўъба корхона мажбуриятлари бўйича жавобгарлигига нисбатан іам єўлланилади.71-модда. Хўжалик юритиш іуєуєига асосланган унитар корхона

Хўжалик юритиш іуєуєига асосланган унитар корхона мулкдорнинг ёки у вакил єилган органнинг єарорига мувофиє ташкил этилади.

Хўжалик юритиш іуєуєига асосланган корхонанинг таъсис іужжати унинг белгиланган тартибда тасдиєланган уставидан иборатдир.

Хўжалик юритиш іуєуєига асосланган унитар корхона ўз мол-мулкининг бир єисмини хўжалик юритиш учун белгиланган тартибда топшириш йўли билан юридик шахс бўлган бошєа унитар корхона (шўъба корхона) ташкил этиши мумкин.

Муассис шўъба корхонанинг уставини тасдиєлайди ва унинг раібарини тайинлайди.72-модда. Оператив бошєарув іуєуєига

асосланган давлат унитар корхонаси

Єонун іужжатларида назарда тутилган іолларда, Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг єарорига мувофиє давлат мулки бўлган мол-мулк негизида оператив бошєарув іуєуєига асосланган давлат унитар корхонаси (давлат корхонаси) ташкил этилиши мумкин.

Давлат корхонасининг таъсис іужжати унинг уставидир.

Оператив бошєарув іуєуєига асосланган давлат корхонасининг фирма номи унинг давлат корхонаси эканлигини кўрсатиши керак.

Давлат корхонасининг ўзига бириктириб єўйилган мол-мулкка бўлган іуєуєи ушбу Кодекснинг 178 ва 179-моддаларига мувофиє белгиланади.

Давлат корхонасининг мол-мулки етарли бўлмаганида давлат унинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгар бўлади.

Давлат корхонаси уни тузган давлат органининг єарорига мувофиє єайта ташкил этилиши ёки тугатилиши мумкин.


3-§. ТИЖОРАТЧИ БЎЛМАГАН ТАШКИЛОТЛАР


73-модда. Матлубот кооперативи

Иштирокчиларнинг моддий (мулкий) эітиёжларини єондириш маєсадида фуєароларнинг аъзоликка асосланган ихтиёрий бирлашмаси матлубот кооперативи іисобланиб, бу бирлашув унинг аъзолари томонидан ўз мулкий (пай) бадалларини єўшиш йўли билан амалга оширилади.

Матлубот кооперативининг уставида ушбу Кодекс 43-моддасининг тўртинчи ва бешинчи єисмларида кўрсатилган маълумотлардан ташєари єуйидаги маълумотлар бўлиши керак:

кооператив аъзолари єўшадиган пай бадалларининг миєдори тўјрисидаги;

кооператив аъзолари пай бадалларининг таркиби ва уларни єўшиш тартиби іамда уларнинг бадални єўшиш мажбуриятини бузганлик учун жавобгарлиги тўјрисидаги;

кооперативни бошєариш органларининг таркиби іамда ваколатлари ва улар томонидан єарорлар єабул єилиш тартиби, шу жумладан єарорлар бир овоздан ёки овозларнинг малакали кўпчилиги билан єабул єилинадиган масалалар тўјрисидаги;

кооператив кўрган зарарларни кооператив аъзолари томонидан тўлаш тартиби тўјрисидаги.

Матлубот кооперативининг номида унинг фаолиятининг асосий маєсади кўрсатилиши, шунингдек "кооперативи" сўзи ёки "матлубот уюшмаси" ёхуд "матлубот жамияти" деган сўзлар бўлиши керак.

Матлубот кооперативининг аъзолари кўрилган зарарни йиллик баланс тасдиєланганидан кейин уч ой мобайнида єўшимча бадаллар тўлаш йўли билан єоплашлари шарт. Ушбу бурч бажарилмаган таєдирда кооператив кредиторларнинг талабларига мувофиє суд томонидан тугатилиши мумкин.

Матлубот кооперативининг аъзолари унинг мажбуриятлари бўйича іар бир кооператив аъзоси тўлайдиган єўшимча бадалнинг тўланмаган єисми доирасида субсидиар жавобгар бўладилар. Бу іолда кооператив аъзолари солидар жавоб берадилар.

Матлубот кооперативининг тижорат фаолиятига нисбатан ушбу Кодекснинг тижоратчи ташкилотлар тўјрисидаги єоидалари єўлланилади.

Матлубот кооперативларининг іуєуєий мавєеи, шунингдек улар аъзоларининг іуєує ва бурчлари ушбу Кодексга ва бошєа єонунларга мувофиє белгиланади.


74-модда. Жамоат бирлашмалари

Маънавий ёки ўзга номоддий эітиёжларни єаноатлантириш учун ўз манфаатларининг муштараклиги асосида єонунда белгиланган тартибда бирлашган фуєароларнинг ихтиёрий бирлашмалари жамоат бирлашмалари іисобланади.

Жамоат бирлашмалари ўз уставларида назарда тутилган ишлаб чиєариш ёки ўзга тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга іаєлидирлар.

Жамоат бирлашмаларининг иштирокчилари (аъзолари) ушбу бирлашмаларга мулк єилиб берган мол-мулкларига, шу жумладан аъзолик бадалларига бўлган іуєуєларини саєлаб єолмайдилар. Улар аъзо сифатида иштирок этаётган жамоат бирлашмаларининг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайдилар, мазкур бирлашмалар эса - ўз аъзоларининг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайдилар.

Жамоат бирлашмалари іуєуєий мавєеининг хусусиятлари єонун іужжатлари билан белгиланади.


75-модда. Жамоат фондлари

Фуєаролар ва (ёки) юридик шахслар томонидан ихтиёрий мулкий бадаллар єўшиш асосида ташкил этилган, хайрия, ижтимоий, маданий, маърифий ёки бошєа ижтимоий фойдали маєсадларни кўзлайдиган, аъзолиги бўлмаган нодавлат нотижорат ташкилоти жамоат фонди деб эътироф этилади.

Жамоат фондига унинг муассислари (муассиси) ёки васият єилувчи томонидан ўтказилган мол-мулк фонднинг мулкидир. Фонд муассислари (муассиси) ёки фонд васиятнома бўйича ташкил этилганида васиятномани ижро этувчи фонднинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, фонд эса муассисларнинг (муассиснинг) ёки васиятномани ижро этувчининг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди.

Жамоат фондининг мол-мулкидан фонд уставида белгиланган маєсад ва вазифаларни амалга ошириш іамда маъмурий харажатларни єоплаш учун фойдаланилади. Фонд єонун іужжатларига мувофиє тадбиркорлик фаолияти билан ўз уставида белгиланган маєсадларга тўјри келадиган доирада шујулланиши мумкин. Фонднинг тижорат ташкилотлари устав фондидаги (устав капиталидаги) иштироки єонун іужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Жамоат фонди іар йили ўз фаолияти тўјрисида іисобот эълон єилиб бориши шарт.

Жамоат фондини бошєариш тартиби ва унинг органларини шакллантириш тартиби унинг уставида белгиланади.

Жамоат фондининг уставида ушбу Кодекс 43-моддасининг тўртинчи єисмида кўрсатилганидан ташєари єуйидаги маълумотлар бўлиши керак: фонд органларининг тузилиши, ваколатлари ва шакллантирилиш тартиби; фонд органларининг мансабдор шахсларини тайинлаш (сайлаш) ва лавозимидан озод єилиш тартиби; фонднинг мол-мулкини шакллантириш манбалари; фонднинг, унинг ваколатхоналари іамда филиалларининг мол-мулкни бошєариш борасидаги іуєує ва мажбуриятлари; фонд ваколатхоналарини очиш ва филиалларини ташкил этиш тартиби; фондни єайта ташкил этиш ва тугатиш тартиби; фонд тугатилган таєдирда унинг мол-мулкидан фойдаланиш тартиби; фонд уставига ўзгартишлар ва єўшимчалар киритиш тартиби.

Жамоат фондининг уставида фонднинг белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган рамзий белгисининг тавсифи, шунингдек єонун іужжатларига зид бўлмаган бошєа єоидалар іам бўлиши мумкин.

Жамоат фондлари іуєуєий іолатининг хусусиятлари єонун іужжатлари билан белгиланади.


76-модда. Муассасалар

Бошєарув, ижтимоий-маданий вазифаларни ёки тижоратчиликдан иборат бўлмаган бошєа вазифаларни амалга ошириш учун мулкдор томонидан ташкил этилган ва тўла ёки єисман молиявий таъминлаб туриладиган ташкилот муассаса іисобланади.

Муассасанинг ўзига бириктириб єўйилган ва ўзи сотиб олган мол-мулкка бўлган іуєуєлари ушбу Кодекснинг 178 ва 180-моддаларига мувофиє белгиланади.

Муассаса ўз мажбуриятлари бўйича ихтиёридаги пул маблајлари билан жавоб беради. Бу маблајлар етарли бўлмаса, тегишли мол-мулкнинг эгаси унинг мажбуриятлари юзасидан субсидиар жавобгар бўлади.

Айрим турдаги давлат муассасалари ва бошєа муассасалар іуєуєий мавєеининг хусусиятлари єонун іужжатлари билан белгиланади.


77-модда. Юридик шахслар бирлашмалари

Тижорат ташкилотлари ўзларининг тадбиркорлик фаолиятларини мувофиєлаштириш, шунингдек муштарак мулкий манфаатларини ифода этиш іамда іимоя єилиш маєсадида нотижорат ташкилотлар іисобланувчи уюшмалар (иттифоєлар) ва ўзга бирлашмаларига бирлашишлари мумкин. Агар иштирокчиларнинг єарорига мувофиє уюшмага (иттифоєєа) ва ўзга бирлашмага тадбиркорлик фаолияти билан шујулланиш вазифаси юклатилса, бундай уюшма (иттифоє) ва ўзга бирлашма ушбу Кодексда назарда тутилган тартибда хўжалик ширкати ёки жамиятига айлантирилиши керак ёхуд тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун хўжалик жамиятлари тузиши ёки уларда иштирок этиши мумкин.

Нотижорат ташкилотлари ўз фаолиятларини мувофиєлаштириш, шунингдек муштарак манфаатларини ифода этиш іамда іимоя єилиш маєсадида уюшмалар (иттифоєлар) шаклида бирлашмалар тузишлари мумкин.

Уюшма (иттифоє) ва ўзга бирлашмалар юридик шахс іисобланади.

Уюшма (иттифоє) ва ўзга бирлашмаларнинг аъзолари ўз мустаєилликларини ва юридик шахс іуєуєларини саєлаб єоладилар.

Уюшма (иттифоє) ва ўзга бирлашмалар ўз аъзоларининг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди.

Уюшма (иттифоє) ва ўзга бирлашмаларнинг аъзолари уларнинг мажбуриятлари бўйича уюшма (иттифоє) ва ўзга бирлашмаларнинг таъсис іужжатларида назарда тутилган миєдорда ва тартибда субсидиар жавобгар бўладилар.

Уюшма (иттифоє) ва ўзга бирлашмаларнинг номи уларнинг асосий фаолиятини кўрсатиши, унга "уюшмаси", "иттифоєи" сўзлари ёки бирлашма турини кўрсатадиган бошєа сўз киритилган бўлиши керак.

Єонун іужжатларида юридик шахслар бирлашмалари іуєуєий мавєеининг хусусиятлари белгиланиши мумкин.78-модда. Фуєароларнинг ўзини ўзи

бошєариш органлари

Фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органлари юридик шахс сифатида фуєаролик-іуєуєий муносабатларнинг єатнашчиларидир.

Фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органлари яратган ёки сотиб олган мол-мулк уларнинг мулкидир.

Фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органларининг іуєуєий мавєеи єонун іужжатлари билан белгиланади.


5-БОБ. ДАВЛАТ ФУЄАРОЛИК-ІУЄУЄИЙ МУНОСАБАТЛАР

ИШТИРОКЧИСИ СИФАТИДА


79-модда. Давлатнинг фуєаролик-іуєуєий

муносабатларда иштирок этиши

Давлат фуєаролик єонун іужжатлари билан тартибга солинадиган муносабатларда уларнинг бошєа иштирокчилари билан баравар асосларда иштирок этади.

Фуєаролик єонун іужжатлари билан тартибга солинадиган муносабатларда давлат номидан давлат іокимияти ва бошєаруви органлари іамда улар махсус вакил єилган бошєа органлар иштирок этадилар.

Давлат ўзининг фуєаролик-іуєуєий мажбуриятлари бўйича ўз мулки бўлган маблајлари билан жавоб беради.80-модда. Давлат ва юридик шахслар

жавобгарлигининг фарєлаб єўйилиши

Давлат томонидан тузилган юридик шахс давлатнинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди. Єонунда назарда тутилган іоллардан ташєари давлат ўзи тузган юридик шахснинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди.

Ушбу модданинг єоидалари давлат тузган шартнома асосида юридик шахснинг мажбуриятлари бўйича ўз зиммасига кафиллик олган (кафолат берган) ёки мазкур юридик шахс давлатнинг мажбуриятлари бўйича ўз зиммасига кафиллик олган (кафолат берган) іолларга тааллуєли эмас.